باب طمع‏

پ‏1- از امام صادق (ع)، فرمود:

وه چه زشت است براى مؤمن كه ميل و رغبتى در او باشد كه او را خوار كند.پ 2- از امام باقر (ع)، فرمود:

چه بد بنده‏اى است آن بنده كه طمع او را مى‏كشاند و چه بد بنده‏اى است بنده‏اى كه ميل و رغبت او را خوار مى‏كند.

 

پ‏3- على بن الحسين (ع) فرمود:

 

من همه خير را در اين ديدم كه بايد طمع از هر چه در دست مردم است بريد.پ 4- از سعدان، گويد: به امام صادق (ع) گفتم: چيست كه در بنده ايمان را پايدار كند؟ فرمود: ورع و پارسائى، و آنچه كه بنده را از ايمان بيرون برد چيست؟ فرمود: طمع است.