(باب عقوق و ناسپاسى (پدر و مادر

پ‏1- از امام صادق (ع) كه فرمود: كمترين ناسپاسى، گفتن «افّ» است (به روى پدر و مادر) و اگر خدا عز و جل چيزى را آسان‏تر از آن مى‏دانست، از آن غدقن مى‏كرد (زيرا مقصود نهى از هر گونه بى‏ادبى و ترك احترام پدر و مادر است و براى تأكيد، كمترين فرد را مورد نهى ساخته تا افراد بزرگتر به وجه شايسته ترى كناره‏گيرى شود).پ 2- رسول خدا (ص) فرمود:

نيك رفتار باش (با پدر و مادر) و در بهشت باش، و اگر عاق و جفا كار باشى، پس به دوزخ بساز.پ 3- از يعقوب بن شعيب، از امام صادق (ع) كه چون روز قيامت شود يك پرده از پرده‏هاى بهشت را بر گيرند، هر جاندارى از مسافت پانصد سال بوى آن را بشنود جز يك دسته، گفتم: آنان كيانند؟

فرمود: عاق والدين خود.

 

پ‏4- رسول خدا (ص) فرمود:

بالاى دست هر نيكو كارى يك نيكى است تا اينكه مرد در راه خدا كشته شود و چون در راه خدا كشته شد، بالاى آن عمل بهترى نيست، و روى هر ناسپاسى ناسپاسى ديگر است تا كسى يكى از پدر و مادر خود را بكشد و چون چنين كرد، بالاى آن ناسپاسى ديگر نباشند.پ 5- از امام صادق (ع)، فرمود:

هر كه به نظر دشمنى به پدر و مادر ستمكار بر خود هم نگاه كند، خدا نمازش را نپذيرد.پ 6- از امام باقر (ع) كه رسول خدا (ص) در ضمن سخن خود فرمود: بپرهيزيد از ناسپاسى پدر و مادر، زيرا بوى بهشت از مسافت هزار سال راه شنيده شود، و عاق والدين و قاطع رحم و پيره مرد زناكار و متكبّر آن را نشنود، و كبريا از آن پروردگار جهانيان است.پ 7- از امام صادق (ع)، فرمود:

اگر خدا چيزى را كمتر ازاف مى‏دانست، از آن نهى مى‏كرد آن از كمترين مراتب ناسپاسى است و از ناسپاسى است كه كسى به پدر و مادر خيره نگاه كند.پ 8- از امام باقر (ع)، فرمود:

 

پدرم به مردى نگاه كرد كه پسرش به همراه راه مى رفت و به شانه پدرش تكيه كرده بود و آن حضرت با او (يعنى پسر- از مجلسى ره) سخن نگفت از بد داشتن او تا از دنيا رفت.پ 9- از امام صادق (ع)، فرمود:

 

كمترين عقوق ناسپاسى گفتن: اف است، و اگر خدا چيزى را از آن آسان‏تر مى‏دانست از آن نهى مى‏كرد.