باب فاش كردن (اسرار مذهب) براى تقيّه و حفظ اسرار

پ‏1- از محمد بن عجلان، گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

راستى خدا عز و جل مردمى را براى فاش كردن اسرار سرزنش كرده و فرموده است (83 سوره نساء): «و هر گاه به آنها مطلبى راجع به امنيّت و ناامنى برسد آن را فاش مى‏كنند» بپرهيزيد از فاش كردن‏پ 2- از امام صادق (ع)، فرمود:

هر كه حديث ما را بر ضرر ما فاش كند، چون كسى باشد كه حق ما را دانسته انكار كند. و به معلى بن خنيس فرمود:

آنكه حديث ما را فاش كند، چون كسى است كه منكر ما باشد.پ 3- از امام صادق (ع)، فرمود:

هر كه حديث ما را فاش كند، خدا ايمانش را ببرد.پ 4- امام صادق (ع) فرمود:

هر كه حديث ما را فاش كند، ما را به خطا نكشته بلكه از روى عمد كشته است.پ 5- از محمد بن مسلم، گويد: شنيدم امام باقر (ع) مى‏فرمود:

 

بنده روز قيامت محشور شود و خونى به گردن ندارد و به اندازه يك خونِ حجامت يا بيشتر به او داده شود و به او گفته شود:

اين است بهره تو از خون فلان كس، و او بگويد: پروردگارا! به راستى تو مى‏دانى كه جان مرا گرفتى و من خون كسى را نريخته بودم، در پاسخ مى‏گويد: آرى، تو از فلانى روايتى چنين و چنان شنيدى و آن را بر ضرر او روايت كردى و آن روايت نقل شد تا به فلان جبّار رسيد و او را كشت و اين سهم و بهره تو است از خون او.پ 6- از امام صادق (ع) اين آيه را خواند (61 سوره بقره):

 «اين براى آن است كه آنان به آيات خدا كفر ورزند و پيغمبران را به ناحق بكشند» پس فرمود: هلا به خدا كه آنها را به دست خود و با شمشيرهاى خود نكشتند ولى احاديث آنها را شنيدند و آن را شهرت دادند و به واسطه آن گرفتار شدند و كشته شدند و اين فاش كردن سرّ است و تجاوز است و گناه است.پ 7- از امام صادق (ع)، فرمود:

در قول خدا عز و جل «پيغمبران را به ناحق مى‏كشند» هلا به خدا كه آنها را با شمشير خود نكشتند ولى سرّ آنها را فاش كردند و شهرت دادند تا كشته شدند.پ 8- امام صادق (ع) فرمود:

راستى خدا عز و جل مردمى را به فاش كردن سرّ، ملامت كرده است و فرموده است (83 سوره نساء): «و چون امرى بر آنها گزارش شود از امنيّت و ناامنى آن را فاش كنند» مبادا شما رازى را فاش كنيد.

 

پ‏9- امام صادق (ع) فرمود:

هر كه سرّى از ما فاش كند، چون كسى باشد كه عمداً ما را كشته است و به خطا نكشته.پ 10- امام صادق (ع) مى‏فرمود:

فاش‏كننده سرّ، شاك است و بى‏عقيده و آنكه آن را به نااهل گويد كافر است و هر كه به رشته محكم (مذهب) بچسبد ناجى است.

گفتم: آن چيست؟ فرمود: تسليم است.پ 11- از ابى خالد كابلى كه امام صادق (ع) فرمود:

راستى خدا عز و جل دين را دو دولت ساخته، دولت آدم و آن دولت خدا است، و دولت ابليس، چون خدا خواهد آشكارا پرستش شود دولت آدم بر سر كار باشد و چون خواهد كه نهانى پرستيده شود، دولت ابليس بر سر كار باشد و آنكه فاش كند آنچه را خدا خواسته از دين نهان باشد از دين بدر رفته است.پ 12- از امام صادق (ع):

 

هر كه روز خود را با فاش كردن سرّ ما افتتاح كند، خدا بر او مسلّط كند حرارت آهن و تنگناى زندان‏ها را.