باب كسانى از بلا معاف باشند

پ‏1- از امام باقر (ع)، فرمود:

راستى براى خدا عز و جل بنده‏هاى بيمه‏شده‏اى است كه از بلا براى آنها دريغ دارد و آنها را در عافيت زنده بدارد و در عافيت روزى رساند و در عافيت بميراند و با عافيت مبعوث سازد و با عافيت به بهشت ساكن گرداند.پ 2- اسحاق بن عمار گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود:

راستى خدا عز و جل خلقى را آفريد كه از بلا بدان‏ها دريغ دارد، آنها را در حال عافيت آفريده و با عافيت زنده داشته و به عافيت بميراند و با عافيت به بهشتشان برد.پ 3- از امام صادق (ع)، فرمود:

به راستى كه براى خدا ضنائن و مخصوصانى است، به نعمت‏

 

 

خود، آنها را خوراك دهد، و به عافيت خود، بدانها بخشش مخصوص دهد بى‏عوض و منّت، و به رحمت خود، آنها را به بهشت برد، بلاها بدانها گذرند و هم فتنه‏ها و به آنها زيانى نرسانند.