باب كسى كه دعايش اجابت شود

پ‏1- از عيسى بن عبد اللَّه قمّى، گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود:

دعاء سه كس اجابت شود:

1- كسى كه به حج رود، بپائيد تا چگونه به جاى او در باز ماندگانش رفتار كنيد.

2- جنگجوى در راه خدا، پس بپائيد چگونه در باز

 

مانده‏هايش رفتار مى‏كنيد.

3- بيمار، و بايد او را به خشم نياوريد و دل تنگ نكنيد.پ 2- امام صادق (ع) فرمود:

پدرم مى‏فرمود: پنج دعا است كه از درگاه پروردگار تبارك و تعالى محجوب نشوند:

1- دعاء امام عادل 2- دعاء ستم كشيده، خداى عز و جل مى‏فرمايد: هر آينه انتقام تو را از ستمكار بگيرم گر چه پس از زمانى باشد 3- دعاء فرزند صالح براى پدر و مادر 4- دعاء پدر خوب براى فرزندش 5- دعاء مؤمن براى برادر خود در پشت سر او كه خدا مى‏گويد: براى تو باد مانند آن.پ 3- امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرموده است:

بپرهيزيد از نفرين ستم شده، زيرا تا فراز ابر بر آيد و خداى عز و جل در آن بنگرد و فرمايد: آن را بر آوريد تا براى او اجابت كنم، و بپرهيزيد از نفرين پدر كه از شمشير برنده‏تر است.پ 4- امام صادق (ع) فرمود: پدرم بود كه مى‏فرمود:

بپرهيزيد از ستم، زيرا نفرين ستم رسيده، به آسمان بالا مى‏رود.پ 5- امام صادق (ع) فرمود:

 

هر كه نخست به چهل مؤمن دعا كند و سپس به خود دعا كند، دعايش اجابت شود.پ 6- امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرمود است:

چهار كسند كه دعاى آنها برگشت ندارد تا آنكه درهاى آسمان باز شوند و به عرش برسند: دعاى پدر براى فرزند خود، نفرين مظلوم به كسى كه به او ستم كرده است، عمره‏كننده تا به وطن برگردد، و روزه‏دار تا وقتى افطار كند.پ 7- امام صادق (ع) فرمود كه: پيغمبر (ص) فرموده است:

 

هيچ دعائى زودتر به اجابت نرسد از دعاء غائبى براى غائبى.پ 8- امام صادق (ع)، فرمود كه: رسول خدا (ص) فرموده است: موسى دعا كرد و هارون آمين گفت، و فرشته‏ها هم آمين گفتند، پس خدا تبارك و تعالى فرمود: هر آينه دعاء شما به اجابت رسيد، استقامت كنيد پا برجا باشيد و هر كس هم در راه خدا جهاد كند، دعايش به اجابت رسد (چنانچه براى شما به اجابت رسيد) تا به روز قيامت.