باب كسى كه پرهيز كنند از وى براى بدى او

پ‏1- از امام صادق (ع) فرمود:

راستى يك روز كه پيغمبر (ص) نزد عايشه بود، به ناگاه مردى اجازه شرفيابى خواست و رسول خدا (ص) فرمود: چه بد مردى است از تيره خود، عايشه برخاست و به درون اطاق رفت و رسول خدا (ص) اجازه ورود بدان مرد داد و چون وارد شد، رسول خدا (ص) با خوشروئى از او پذيرائى كرد و با او به گفتگو پرداخت تا چون به پايان رسانيد و بيرون شد از نزد آن حضرت، عايشه گفت:

يا رسول اللَّه! تو اين مرد را بدان بدى ياد كردى و چون آمد، از او

 

پذيرائى خوبى نمودى، رسول خدا (ص) در اين هنگام فرمود: راستى از بدترين بنده‏هاى خدا آن كس است كه از هرزه‏درائيش همنشينى با او را بد دارند.پ 2- رسول خدا (ص) فرمود:

بدترين مردم پيش خدا در روز رستاخيز، آنانند كه از ترس شرّ آنها، احترامشان كنند.پ 3- امام صادق (ع) فرمود:

هر كه را مردم از زبان او بترسند، در آتش باشد.پ 4- رسول خدا (ص) فرمود:

 

 

بدترين مردم روز رستاخيز، آنانند كه براى بدى آنها احترامشان مى‏كنند.