باب مهرورزى و دلسوزى به يك ديگر

پ‏1- از شعيب عقرقوفى، گويد: شنيدم امام صادق (ع) به يارانش مى‏فرمود:

بپرهيزيد خدا را و برادران نيك رفتارى باشيد، در راه خدا به همديگر دوستى كنيد، به همديگر پيوند باشيد، به همديگر مهربان باشيد، همديگر را ديدار كنيد، با هم برخورد كنيد، و امر ما را به هم يادآورى كنيد و آن را زنده داريد.پ 2- امام صادق (ع) فرمود:

به هم پيوند و با هم نيكى كنيد و به هم مهربانى كنيد و برادران خوش رفتارى باشيد چنانچه خدا عز و جل به شما فرموده.پ 3- امام صادق (ع) مى‏فرمود:

به هم پيونديد و به هم نيكى كنيد و به هم مهربان باشيد و براى هم دلسوزى كنيد.پ 4- امام صادق (ع) فرمود:

بر مسلمانان سزد كه كوشا باشند در پيوستن با هم و كمك كردن به هم در مهرورزى و همراهى با نيازمندان و در مهرورزى به‏

 

 

همديگر تا بوده باشيد چنانچه خدا عز و جل فرموده است (29 سوره فتح): «مهربانان در ميان خودشان» مهرورز به همديگر باشيد و غمناك شويد براى آنچه از كار مسلمانان در دسترس نداريد، بر همان روشى كه انصار در دوران رسول خدا (ص) داشتند.