باب ناسازگارى‏

پ‏1- از امام باقر (ع) فرمود:

هر كه ناسازگارى بهره او گردد، ايمان از وى در پسِ پرده شود.پ 2- فرمود (ع): رسول خدا (ص) فرموده است:

 

اگر ناسازگارى در برابر چشم مجسّم شود، آفريده‏اى از آن زشت‏تر نباشد.