باب نهان داشتن دعا

پ‏1- از امام رضا (ع)، فرمود:

يك دعاى بنده در نهانى برابر است با هفتاد دعاى عيانى.

 

و در روايت ديگر است كه: يك دعا را نهان دارى بهتر است نزد خدا از هفتاد دعا كه آشكار سازى.