باب نهان داشتن گناه

پ‏1- از عباس مولاى امام رضا (ع)، گويد: شنيدم آن حضرت مى‏فرمود:

نهان داشتن كردار نيك برابر هفتاد حسنه است و آنكه بد كردارى را فاش سازد مخذول باشد و آنكه كردار بد را نهان سازد آمرزيده است.پ 2- از امام رضا (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

 

نهان داشتن حسنه برابر هفتاد حسنه است و فاش‏كننده گناه مخذول است و نهان‏كننده آن آمرزيده است.