باب هر كس بگويد ما شاء اللَّه لا حول و لا قوة الّا باللَّه‏

پ‏1- از هشام بن سالم كه امام صادق (ع) فرمود: هر گاه مردى دعا كند و پس از آن بگويد آنچه باشد كه خدا خواهد نيست جنبشى و نه توانى جز به خدا، خدا عز و جل فرمايد: بنده‏ام دليرى‏كرد و تسليم امر ما شد، حاجتش را بر آوريد.پ 2- از جميل گويد: شنيدم كه امام صادق (ع) مى‏فرمود:

هر كه هفتاد بار گويد:

ما شاء اللَّه لا حول و لا قوة الّا باللَّه‏

 

هفتاد نوع بلا از او بگردد كه آسان‏تر همه خنق و خفه شدن باشد، گفتم: قربانت! خنق چيست؟ فرمود: مقصود اين است كه دچار ديوانگى نشود تا خفه گردد.