باب هر كس ده بار گويد: يا اللَّه يا اللَّه

پ‏1- از امام صادق (ع) فرمود:

 

هر كه ده بار گويد: يا اللَّه يا اللَّه، به او گفته شود: لبيك! چه حاجتى دارى؟