باب هر كه دعا كند براى او اجابت شود

پ‏1- از امام صادق (ع)، فرمود:

دعا، پايگاه اجابت است چنانچه ابر پايگاه باران است.پ 2- امام صادق (ع) فرمود:

 

هيچ بنده دست به درگاه خداى عزيز جبّار بر نياورد جز اينكه خدا عز و جل شرم دارد از اينكه آن را تهى برگرداند تا از فضل رحمت خود در آن بنهد و هر گاه يكى از شماها دعاء كرد، دستش را برنگرداند تا آن را به روى و سر خود بكشد.