باب بيست و ششم: ثواب كسى كه يك خانواده مؤمن را سرپرستى كند

1- ثواب الاعمال: بسندش تا امام باقر (ع) فرمود: هر آينه اگر يك حج انجام دهم دوستتر دارم از اينكه يك بنده آزاد كنم تا برسانم به ده بنده و مانند آن و مانند آن تا برسانم بهفتاد، و اگر كه سرپرستى كنم يك خانواده از مسلمانان را و شكم آنها را سير كنم، و برهنگى آنها را بپوشانم و آبروى آنها را در برابر مردم نگاهدارم دوستتر دارم از اينكه يك حج بجا آورم و حج ديگر و حج ديگر تا برسانم به ده حج و مانند و مانندشان تا برسد به هفتاد.

 

 

پ‏2- امالى طوسى: بسندش تا پيغمبر صلى الله عليه و آله، فرمود: هر كه سرپرستى كند يك خانواده از مسلمانان را روزانه و شبانه خدا گناهان او را بيامرزد.