باب بيست و چهارم ثواب كسى كه نياز نابينا را كفايت كند

پ‏امالى طوسى: در خبر مناهى پيغمبر (ص) آمده كه فرمود: هر كه يك نياز شخص نابينا را از نيازهاى دنيا برآورده كند و در باره آن روانه شود تا خدا نياز او را برآورده سازد خدا به او عطا كند بركنارى از نفاق و بركنارى از دوزخ را و برآورد برايش هفتاد حاجت در دنيا را، و پيوسته در رحمت خدا عز و جل شناور است تا از انجام كار نابينا برگردد.