باب دوازدهم: خوب است گزارش دهد به برادر دينى خود كه دوستش دارد، و دل بدل راه دارد

اخبار باب:

پ‏1- محاسن: راوى گفت: مردى بمسجد گذر كرد و امام باقر در آن نشسته بود با امام ششم عليهما السلام يكى از همنشينانش گفت بآن حضرت كه بخدا من اين مرد را دوست دارم امام باقر باو فرمود: آگاه باش باو اعلام كن كه آن دوستى را پايدارتر كند و براى الفت بهتر است.پ 2- همان: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: چون كسى را دوست داشتى باو گزارش كن.پ 3- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: چون يكى از شماها يارش يا برادرش را دوست دارد باو اعلام كند.پ 4- همان: بسندش تا صالح بن حكم گفت شنيدم مردى از امام ششم (ع) ميپرسد كسى ميگويد: من ترا دوست دارم من چگونه بدانم كه او مرا دوست دارد؟ فرمود: بدلت رجوع كن اگر دوستش دارى دوستت دارد.پ 5- همان: بسندش تا عبيد الله بن اسحاق مدائنى كه بامام هفتم (ع) گفتم مردى از ميان مردم بمن برخورد و بخدا سوگند خورد كه مرا دوست دارد و من هم بخدا سوگند خوردم كه او راستگو است؟ فرمود: بدلت رجوع كن اگر دوستش دارى قسم بخور و گر نه قسم نخور.پ 6- مجالس مفيد: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: بدلت بنگر اگر بيادت ناآشنا است يكى از شماها تغيير كرديد.

 

 

پ‏7- نوادر راوندى بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: چون يكى از شما برادرش را دوست دارد باو اعلام كند كه براى ميانه‏دارى بهتر است.پ 8- الدره الباهره (آخرين حديث باب گذشته كه ترجمه شد).