باب سى و نهم باب ماعون، ظرف عاريه‏

آيات قرآن مجيد

:پ دريغ كنند از ماعون‏

اخبار باب‏

1- تفسير على بن ابراهيم در معنى يمنعون الماعون: فرمود چون چراغ و دمگيره آتش و مايه خمير مانند آنها كه مردم بدانها نياز دارند و در روايت ديگر، خمير و آفتابه‏

 

 

آب.پ 2- قرب الاسناد: بسندش تا على (ع) فرمود: روا نيست جلوگيرى از نمك و آتش.پ 3- امالى صدوق: در آنچه پيغمبر (ص) نهى كرده است دريغ كردن از ابزار زندگانيست و فرموده هر كه ماعون را از همسايه‏اش دريغ دارد خدا روز قيامت خيرش را از او دريغ دارد و او را بخود واگذارد، و هر كه را بخود وانهد چه بدحالى خواهد داشت.