باب سى و هشتم: باب هديه و پيشكش

: آيات قرآن مجيد

: النمل (آيه 35)پ و راستش من فرستنده هديه‏اى هستم بسوى آنان.

اخبار باب‏

 

پ‏1- خصال: بسندش تا امام ششم (ع)، فرمود: چه خوب است چيزى كه هديه باشد جلو درخواست حاجت، و فرمود: بهم هديه كنيد تا دوست هم باشيد زيرا هديه كينه‏ها را ببرد.پ 2- همان: بسندش تا امام ششم (ع) كه هديه سه جور است: هديه در عوض هديه، هديه سازش، هديه براى خدا عز و جل.پ 3- حسين بن سعيد: بسندش تا رسول خدا (ص) كه چه خوبست هديه كليد بر آوردن نيازها است.پ 4- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: چه خوبست چيزى كه هديه باشد كه كينه برانداز است.پ 5- امالى طوسى: بسندى تا ابى قتاده كه امام ششم (ع) فرمود: بهم هديه ميدهيد گفت: آرى يا ابن رسول الله فرمود ادامه دهيد هديه را باينكه ظرفها را پس فرستيد به صاحبش.پ 6- نوادر راوندى: بسندى تا رسول خدا (ص) كه از گراميداشت مرد براى برادر مسلمانش اينست كه تحفه او را بپذيرد يا از آنچه در دست دارد تحفه دهد و چيزى فراتر نرود.پ 7- نهج البلاغه: پيغمبر در بيان اهل فتنه فرمود: مى را بنام نبيذ حلال شمارند و حرام را بنام هديه (مقصود رشوه است) و ربا را بنام فروش (و خريد) كه حيله شرعى است مانند رهن معروف در مستغلات.