باب سى و هفتم باز هم در اينكه مؤمن گمنام است و از كار خيرش قدردانى نشود

پ‏گويم: اخبار بسيارى در باب جداگانه‏اى بهمين عنوان در كتاب ايمان و كفر گذشت.پ 1- نوادر راوندى: بسندى تا رسول خدا (ص) كه نيكوكار نكوهش شده و رانده شده است‏پ و بهمين سند است كه آن حضرت فرمود: برتر مردم در مقام بدرگاه خدا نيكوكاريست كه احسانش ناسپاسى شود و قدرش ندانندپ و بهمين سند آن حضرت فرمود: دست خدا بالاى سر گمنامانست و برحمت در پرواز است. (بسا كه مقصود از اين اخبار مردان خير مسندى هستند كه پنهانى كار خير كنند و نمى‏خواهند كسى از كار خير آنها آگاه شود و اين گونه مردم بندگان صالح ناشناخته‏اند كه بگمنامى زندگى كنند و بزبانى آنها را ابدال خوانند مترجم).