باب سى و چهارم كسى كه سود بمردم رساند و فضيلت اصلاح ميان مردم

قرآن مجيد

الرعد (آيه 18)پ و اما آنچه سود دهد بمردم بپايد در زمين‏

اخبار باب‏

 

:پ 1- امالى صدوق: بسندش تا رسول خدا (ص) كه بهتر مردم آنكه سود برند از آن مردم.پ 2- معانى الاخبار: بسندش تا پيغمبر مانند آن.پ 3- همان: بسندش تا امام ششم (ع) در تفسير قول خدا عز و جل (31- سوره مريم) و ساخته مرا مبارك هر جا باشم فرمود: يعنى پر سود بخش.پ 4- نهج البلاغه در وصيتش (ع) هنگام وفاتش بحسن و حسين عليهما السلام، بشما وصيت كنم و بهمه فرزندانم و خاندانم و بهر كه اين نامه‏ام بدو رسد به تقواى خدا و نظم كارهاتان و اصلاح ميان خودتان زيرا شنيدم از جدتان رسول خدا (ص) كه ميفرمود: اصلاح ميان خود بهتر است از همه گونه نماز و روزه.