باب شصت و نهم در كيفر بر گناه و ريزبينى مؤمنان

اخبار باب‏

پ‏1- معانى الاخبار بسندش تا امام ششم (ع) كه بمردى فرمود: فلانى تو را چه باشد با برادرت؟ گفت: قربانت بر او وامى‏داشتم و تا پول آخر از او گرفتم آن حضرت فرمود:

 

بمعنى بگو از تفسير قول خدا عز و جل (21- الرعد) و ميترسند از بد حسابى آيا ترسشان اينست كه ناحق بر آنها كند يا ستم بدانها كند؟ نه، ولى ميترسند از ته‏يابى و ريزبينى‏پ 2- خصال: بسندش از امام صادق (ع) كه فرمود: آنكه بر گناه خرد كيفر دهد طمع در بزرگى نكند.