باب شصت و هشتم مكافات بر بدى و آنچه بدان پيوست دارد

قرآن مجيد

پ‏1- البقره (آيه 149) هر كه بشما تجاوز كرد باو بمانند آن كنيد.پ 2- النحل (آيه 126) اگر تلافى كنيد بهمان اندازه باشد كه شكنجه شديد و اگر شكيبا شويد بهتر است بر شكيباهاپ 3- الحج (آيه 60) اين بآنست كه هر كه تلافى كند بمانند آنچه شكنجه ديده خدايش يارى كند البته چون خدا پر آمرزنده و مهربانست.پ 4- الشعراء (آيه 227) جز آنان كه گرويدند و كارهاى خوب كردند و بسيار ياد خدا كردند و انتقام گرفتند پس ستم كشيدن.پ 5- حمعسق: 39- و آنان كه چون ستم بآنها رسيد كين كشيدند 40 سزاى بدى مانند آنست و هر كه بگذرد و اصلاح كند مزدش بر خداست كه او دوست ندارد ستمكاران را 41 و البته آنكه كين كشد پس از ستم بر او گناهى ندارد 42 همانا گناه و كيفر بر آنهاست كه ستم كنند بمردم و بناحق تجاوز كنند در زمين آنانند كه عذاب دردناك دارند 43 و البته كسى كه صبر كند و بگذرد براستى كه آن از كارهاى استوار است.

اخبار باب:

 

پ‏1- امالى طوسى: بسندش تا على (ع) فرمود: سه تا از سه تا كين نكشند: شريف از زبون، بردبار از نابخرد، و مؤمن از نابكار.