باب شصت و چهارم در باره كينه و دشمنى و كشمكش و تجاوزگرى با مردان

قرآن مجيد

پ‏1- الانفال (آيه- 46) و فرمانبريد خدا و رسولش را و كشمكش نكنيد تا سست شويد و هيبت شما برود.پ 2- الحشر (14) دل ما را دچار كينه مؤمنان مكن.

اخبار باب‏

:پ 1- خصال: بسندى تا امير مؤمنان كه به پسرانش فرمود: اى پسرانم بپرهيزيد از در افتادن با مردمان كه از دو تيره بدر نباشند يا خردمندى كه براى شما نيرنگ بكار برد يا نادانى كه در برابر شما شتاب كند، و آغاز بسخن نر است و جواب ماده و چون همراه شد دو جفت ناچار نتيجه آرند و شروع كرد و ميفرمود:

         آبرومند آنكه پرهيزد جواب بد سخن             هر كه با مردان مدارا كرد يابد راه حق‏

             هر كه دارد آبروى ديگران دارند آبروش             هر كه ريزد آبروى ديگران ريزند آبروش‏

پ 2- همان: بسندش از آنكه برآورده تا گفته: كم از چهار چيز بيشند، كم آتش بيش است، و كم از خواب بيش است و كم از بيمارى بيش است، و كم از دشمنى هم بيش.پ 3- امالى طوسى: بسندش تا رسول خدا (ص) كه بپرهيزيد از كشمكش با مردم كه گول خوردن آشكار كند و عزت را زير خاك كند.پ 4- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: هر كه همتش بيش است تنش بيمار است، و هر كه بدخو است خود را در شكنجه دارد و هر كه با مردمان درافتد بى‏آبرو شود و احترامش برافتد، سپس فرمود: (ص) پيوسته جبرئيل مرا باز ميداشت از در افتادن با مردمان چنانى كه باز ميداشت از ميخوارى و پرستش بتان.پ گويم: در باب مردمان بد گذشت كه پيغمبر (ص) فرموده: شما را آگاه نكنم از بدتر مردم؟ گفتند: چرا يا رسول الله فرمود كسى كه بد ميدارد مردم را و مردم هم او را بد ميدارند و بعضى اخبار هم در باب كليات اخلاق بد گذشت، و در آن از امام صادق هم گذشت كه هفت كس اعمال خود را تباه كنند و در ضمن يكى ذكر كرد كه با برادرش ستيزد و خود را طرف سازد با او.پ 5- محاسن: بسندش تا امام ششم (ع) كه خدا از مؤمنى كه بدى مؤمنى را در دل دارد هيچ عملى را نپذيرد.پ 6- تفسير عياشى: بسندش تا رسول خدا (ص) كه خدا در روز قيامت بسه كس نظر

 

 

لطفى ندارد و آنها را پاكيزه نسازد و عذاب دردناكى دارند، آنكه دامن‏كشان بزرگى فروشد، و آنكه بدروغ متاعش را بخوبى وصف كند، و آنكه با تو دوستانه بر خورد كند و چون از چشم ناپديد شود دلش پر از دغلى باشد.پ 7- سرائر: بسندى تا امام ششم (ع) فرمود كينه مؤمن يك ايست است و كينه كافر يك عمر.پ 8- مجالس مفيد: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: جبرئيلم در ساعتى كه نيامدى آمد گفتم: جبرئيلا در ساعتى و روزى آمدى كه نمى‏آمدى در آن؟ مرا ترساندى گفت: اى محمد چه هراست آورد با اينكه خدا پيش و پس از گناهت را آمرزيده، گفت پروردگارت بچه تو را مبعوث كرده گفتش پروردگارت تو را نهى كرده است از پرستش بتها و ميخوارى و در افتادن با مردمان، و دستور ديگرى براى هر دو جهان، فرمايدت اى محمد من هيچ گاه دشمن نداشتم هرگز ظرفى را چون شكم پر.پ 9- اختصاص: امام صادق (ع) فرمود: بپرهيز از دشمنى كردن با مردمان كه مايه نابودى و كشف عورت است،پ و فرمود: جدال مكن با سفيه و نه بردبار كه بردبارت غلبه كند و سفيهت پرت كند.پ 10- نوادر راوندى: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود از مشاحن كم و بيشى پذيرفته نيست، گفته شد يا رسول الله مشاجن كيست؟ فرمود نبرد كن با امتم و طعنه زن با آنها.پ 11- نهج البلاغه: فرمود: بدخواهى را از دل ديگرى درو كن تا او هم از دل تو بر كند، و ديد مردى شتاب دارد بدنبال دشمن خود كه مايه زيان او است فرمود: همانا تو چون كسى باشى كه بخود نيزه فرو كند تا آن را كه پشت سرش سوار است بكشد،پ و فرمود هر كه در خصومت مبالغه كند گناه كند، و هر كه از آن كوتاه آيد و حق خود نخواهد ستم كند و نتواند خدا ترس باشد كسى كه با شما خصومت كند،پ و فرمود: سنگ بهمانجا كه از آن آمده برگردانيد زير دفع سر همان باشد،پ و فرمود: هر كه از آبرويش دريغ دارد جدال را واگذارد.