باب نودم خوب خوردن در خانه برادر مؤمن

اخبار باب‏

:پ 1- محاسن: بسندش تا امام ششم كه بمردى كه داشت ميخورد فرمود: ندانى كه دوستى هر كس به برادرش باين شناخته شود كه نزد او بيشتر بخورد.پ 2- همان: بسندش تا امام صادق (ع) كه ميفرمود: دوستى مرد بخوردن او از طعام برادرش شناخته شود.پ 3- همان: بسندش از يونس بن يعقوب كه با امام ششم كباب خوردم و آن حضرت نزد من ميافكند، سپس فرمود: گفته‏اند: دوستى هر كس بخوردن او از طعام برادرش سنجيده شود.پ 4- همان: بسندش تا عبد الله بن سليمان صيرفى كه نزد امام ششم (ع) بودم و خوراكى براى ما آوردند كه در آن بود و چيزهاى ديگر سپس كاسه‏اى برنج آوردند و با آن حضرت خوردم و فرمود: بخور گفتم: خوردم، فرمود: بخور كه دوستى مرد با برادرش سنجيده شود به گستردگى خوردن از طعام او وانگه با انگشت خود لقمه‏اى بر گرفت از كاسه برايم و فرمود:

بايد بخورى پس از آنكه خورده بودم و من آن را خوردم.پ 5- همان: بسندش از حارث بن مغيره كه نزد امام صادق (ع) رفتم و سفره خواست و برنج آوردند و از آن خوردم تا سير شدم پس آن حضرت خطى در كاسه كشيد و فرمود: ترا قسم كه بخورى تا پشت اين خط.پ 6- همان: بسندش از هشام بن سالم كه بهمراه عبد الله بن ابى يعفور نزد امام ششم (ع) رفتم و ما گروهى بوديم و چاشت خواست و چاشت خورديم و آن حضرت هم با ما خورد، من جوانتر همه بودم و در خوردن كوتاهى ميكردم، بمن فرمود: بخور ندانى كه شناخته شود دوستى مرد با برادرش بخوردن طعام او.پ 7- همان: بسندش تا عنبسه بن مصعب كه نزد امام ششم (ع) رفتيم كه ميخواست به مكه رود، فرمود براى ما سفره گستردند و فرمود: بخوريد و خورديم و كوتاهى ميكرديم باز فرمود بخوريد و خورديم، فرمود نخواستيد، نخواستيد، راستش گفته‏اند: دوستى مردم را با خوراكشان بسنجيد، گويد پس بى‏رودروايستى خورديم.پ 8- همان: بسندش از يونس بن ربيع كه امام صادق (ع) خوراكى خواست و حليم آوردند بما فرمود: نزديك شويد و بخوريد گويد: آن گروه رو آوردند و كوتاهى ميكردند، فرمود:

بخوريد همانا دوستى مرد براى برادرش در خوردن او روشن شود پس رو كرديم باطراف سفره‏

 

 

گشتيم بمانند شتر كه باطراف آخور ميگردد.پ 9- همان: بسندش از عبد الرحمن بن حجاج كه با امام ششم خورديم و كاسه برنج آوردند و ما عذر خواستيم، فرمود كارى نكرديد دوستدار شما ما را آنكه نزد ما بهتر بخورد و عبد الرحمن گفت هر چه در كاسه بود رفته شد پس فرمود: اكنون خوب شد و شروع كرد و بازگو ميكرد كه يك كاسه برنج از طرف انصار براى رسول خدا (ص) هديه آوردند و آن حضرت سلمان و مقداد و ابو ذر را دعوت كرد و در خوردن دست دست ميكردند، فرمود: كارى نكرديد دوستدارتر شما ما را آنكه بهتر بخورد نزد ما و خوب ميخوردند، سپس فرمود امام صادق (ع) خدا رحمت كند آنها را و رحمت خواست براشان.پ 10- همان: ياسر خادم از امام رضا (ع) كه فرمود: خيرمند از خوراك مردم مى‏خورد تا از خوراكش بخورند.