باب هشتادم آداب ورود بر شاهان و اميران

پ‏1- دعوات راوندى: از پيغمبر (ص) كه فرمود: چون وارد شوى بر بارگاه شاه ستمكار چشمت كه باو افتاد سه بار سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بخوان و انگشت دست چپ را بند و باز نكن تا بيرون شوى از آن مجلس.