باب هشتاد و ششم در باره رفتن به بلاد مخالفان و كفار و با آنها بودن

پ‏1- كشى: بسندش تا حماد سمندرى كه بامام ششم (ع) گفتم: من ميروم بكشور بت‏پرستان و كسانى كه پيش ما هستند ميگويند اگر آنجا بميرى با آنها محشور ميشوى، گويد بمن فرمود:

اى حماد در آنجا كه هستى نام ما را ميبرى و بامامت ما دعوت ميكنى؟ گفتم: آرى فرمود:

 

در شهرهاى اسلامى نام ما را ميبرى و بما دعوت ميكنى؟ گفتم: نه گويد: بمن فرمود اگر در آنجا بميرى يك امت محشور شوى و نورت جلو رويت روان شود.پ 2- نوادر راوندى: بسندى تا رسول خدا (ص) كه فرمود: من بيزارم از هر مسلمانى كه هم منزل شود با بت‏پرستى در كشور جنگجو (باسلام).