باب هشتاد و چهارم رد ظلم از مظلوم‏ها، و بردن حوائج مؤمنان نزد سلاطين

قرآن مجيد

پ (آيه 85 سوره النساء) هر كه شفاعت بخوبى كند بمانندش بهره‏اى دارد

اخبار باب‏

پ‏1- خصال: در وصيت پيغمبر (ص) بابى ذر فرمود (ص) صحف ابراهيم همه مثل بود (و

 

 

در آن بود) اى شاه گرفتار و مغرور منت نيانگيختم كه دنيا را روى هم گرد كنى بلكه تا نفرين ستمديده را از درگاه من كم كنى زيرا من آن را رد نكنم و گرچه از كافر باشد.پ 2- قرب الاسناد: از امام هفتم (ع) فرمود: هر كه برساند بسلطان حاجت كسى كه خودش نتواند برساند خدا قدمهايش را بر صراط بر جا دارد- سرائر از جامع بزنطى مانندش را آورده.پ 3- امالى طوسى: بسندش تا رسول خدا (ص) كه فرمود: بمن برسانيد حاجت كسى را كه خودش نتواند (و حديث شماره 2 را بدنبالش افزوده).پ 4- اعلام الدين ديلمى: بروايتى از امام رضا (ع) (مضمون حديث شماره 46 باب 82 را آورده).