باب هفتاد و سوم در باره چشمك زدن و بدگوئى و ليچار و مسخره و استهزاء

قرآن مجيد

پ‏1- التوبه (آيه 79) آنان كه ليچار گويند بمؤمنان صدقه بخش و آنان كه جز دسترنج خود را نيابند مسخره كنند خدا آنان را مسخره كند و عذاب دردناكى دارند.پ 2- الزمر (آيه 56) اينكه كسى گويد اى افسوس بر تقصير بدرگاه خدا و بر اينكه از مسخره‏كنان بودم.پ 3- المؤمن (آيه 19) ميداند اشارت خائنانه چشمها را و آنچه نهان دارند دلها.

 

پ‏4- الحجرات (آيه 11) ايا كسانى كه گرويديد مسخره نكنند مردانى مردان ديگر را بسا كه بهتر از آنانند و نه زنانى زنان ديگر را بسا كه بهتر از آنانند و ليچار بخود نگوئيد و لقب بهم نپرانيد بد است نام فاسقانه پس از ايمان آوردن و هر كه توبه نكند همانا از ستمكارانند.پ 5- القلم (آيه 10) فرمان مبر از هر پر سوگند خوار. 11- بدگو و دونده به سخن چينى.پ 6 المطففين (29) راستى آنها كه بدكاره‏اند بكسانى كه گرويدند مى‏خندند. 30- و چون بدانها گذرند بهم چشمك زنند. 31- و چون نزد خاندانشان برگردند شيرين زبانى كنند. 32- و چون آنها را بينند گويند راستى اينان گمراهانند. 33- و فرستاده نشدند كه پاسبان آنان باشند. 34- پس امروزه آنان كه گرويدند بكافران مى‏خندند 35 بر بالاى تختها نگاه مى‏كنند 36 آيا پاداشى دارند كفار بدان چه كرده‏اند.پ 7- الهمزه: واى بر هر بدگو و عيبجوى رو در رو.

اخبار باب‏

 

پ‏1- صحيفه الرضا: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: كه موسى بن عمران دست بلند كرد و بدرگاه پروردگارش خواهش كرد و گفت: پروردگارا هر جا ميروم آزار ميكشم خداى تعالى باو وحى كرد اى موسى در ميان قشونت يك چشمك‏زنى هست؟ گفت: پروردگارا مرا باو رهنمائى كن خداى تعالى باو وحى كرد من چشمك‏زن جاسوس را دشمن دارم پس چگونه جاسوس باشم‏