باب هفتاد و هفتم در اسراف و تبذير و حقيقت آنها

قرآن مجيد

 

پ‏1- الانعام (آيه 141) و اسراف نكنيد كه خدا دوست ندارد مسرفان را.پ 2- الاعراف (آيه 31) و بخوريد و بنوشيد و اسراف نكنيد.پ 3- اسرى (آيه 26) و تبذير بسزا نكن 27 چون كه مبذران برادران شيطانهايند و شيطان ناسپاس پروردگار خود بوده- تا فرمايد: و دستت بگردنت بلند و بيكباره آن را مگشا تا ملامت‏كش و خسته نشينى.

اخبار باب‏

پ‏1- تفسير عياشى: از عبد الرحمن بن حجاج كه از امام ششم (ع) پرسيدم از تفسير وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً فرمود: هر كه چيزى در غير فرمان خدا خرج كند مبذر است و هر كه در راه خير خرج كند مقتصد است.پ 2- همان: از ابى بصير كه از امام ششم (ع) پرسيدم از وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً فرمود:

اينست كه كسى همه دارائى خود را بپاشد و بى‏چيز بماند گويد: گفتم: در مصرف حلال هم تبذير هست؟ فرمود: آرى.پ 3- همان: از على بن جذاعه كه شنيدم امام ششم ميفرمود: از خدا بترس نه اسراف كن و نه تنگ بگير و ميان اين دو بر پا باش زيرا تبذير از اسراف است و خدا فرموده: تبذير بسزا مكن چون كه خدا بميانه‏روى عذاب نكند.پ 4- همان: از عامر بن جذاعه كه مردى نزد امام ششم (ع) آمد و گفت: اى ابا عبد الله وامى بده تا مالى بمن رسد آن حضرت فرمود تا در امر زراعت دارى كه بدست آيد گفت:

نه بخدا فرمود: تا در آمد تجارتى كه پرداخت شود؟ گفت: نه بخدا فرمود: تا كالائى كه فروش شود؟ گفت: نه بخدا فرمود پس تو از كسانى باشى كه در اموال ما حقى دارى و كيسه‏اى پول نقره خواست و دست در آن كرد و مشتى باو داد و فرمود:

 (و نزديك بمضمون شماره 3 را آورده).پ 5- همان: از بشر بن مروان كه رفتيم نزد امام صادق (ع) و خرماى تازه خواست و يكى از حاضران هسته را دور ميانداخت امام دست كشيد و فرمود: اين كار را مكن اين تبذير است، و خدا فساد را دوست ندارد.پ 6- مكارم الاخلاق: بسندى تا امام ششم (ع) كه يكى از اصحاب از امام (ع) پرسيد كه ما در راه مكه بوديم و قصد احرام كرديم و نخاله نداشتيم كه با آن نوره بسائيم و

 

با آرد سائيديم،پ و دل ما چنان هراس افتاد كه خدا داناتر است، فرمود، از ترس اسراف گفتم، آرى، فرمود آنچه در اصلاح تن صرف شود من گاهى امر ميكنم مغز قلم را با روغن زيت مى‏آميزند و آن را به تنم ميمالم و با آن چرك را پاك مى‏كنم، اسراف در اتلاف مال است و زيان بتن گفتم: اقتار كدام است؟ نان را با نمك بخورى و ميتوانى با جز آن بخورى گفتم: ميانه روى كدام است؟ فرمود: نان و گوشت و شير زيت و روغن يك بار با اين و يك بار با آن.پ 7- همان: از امام صادق (ع) فرمود: كمتر اسراف دور ريختن زيادى آب ظرف است و پوشيدن جامه آبرودارى در همه جا، و دور انداختن هسته،پ و از آن حضرت (ع) كه فرمود:

 

همانا اسراف اينست كه جامه آبرودارى خود را در همه وقت بپوشى‏