باب هفتاد و پنجم در باره ترسوئى

پ‏1- خصال: بسندش تا امام باقر (ع) كه فرمود: ايمان ندارد كسى كه در او بخل و حسد و ترسوئى است، و مؤمن ترسو و حريص و بخيل نيست.پ گويم: بعضى اخبار در باب حرص يا در باب بخل گذشته.

اب هفتاد و ششم در كسى كه دينش را بدنياى ديگرى بفروشد

 

پ‏1- امالى طوسى: در خبر شيخ شامى است كه از امير مؤمنان (ع) پرسيدم كدام مردم بدبخت‏ترند؟ فرمود: كسى كه دين خود را بدنياى ديگرى بفروشد: