باب هفتم: بردن كالا براى خانواده

پ‏138- خصال: بسندش تا معاويه بن وهب گفت امام ششم مرا ديد كه سبزى ميبردم و فرمود: بد است كه مرد محترمى چيز پستى را بدوش كشد و نزد مردم سبك شود و بر او دلير شوند.پ 139- خصال: بسندى تا امام ششم (ع) فرمود: هر كه گريبان جامه‏اش را پنبه زند و كفنش را وصله كند، و خريدش را با خود برد از تكبر ايمن باشد.

در ثواب الاعمال: بسندى مانندش آمده.پ 140- اختصاص: امير مؤمنان فرمود: هر كه براى عيال خود قارچ، دنبلان بيك درهم بخرد چون كسى باشد كه بنده‏اى از فرزندان اسماعيل را آزاد كرده «1».

 

پ‏141- از كتاب صفات الشيعه صدوق ره بسندش تا عبد الله بن خالد كنانى كه گفت:

 

امام هفتم با من رو در رو شد و من يك ماهى بدستم آويخته بودم، فرمود: بيندازش: من بد دارم كه كسى چيز پستى را خودش بردارد، و آنگاه فرمود: راستى شما مردمى باشيد كه دشمنان بسيارى داريد، اى گروه شيعه شما مردمى باشيد كه خلق با شما دشمنند خود را در برابر آنها تا توانيد آراسته كنيد و زيبا بنمائيد.