باب پنجاه و دوم در مهربانى با خردسال و احترام سالمند و بزرگداشت مسلمان ريش سفيد

اخبار باب‏

پ‏1- امالى طوسى: در وصيت امير مؤمنان هنگام مرگ: و مهرورز با خردسال از خاندانت و احترام كن سالمندشان را.پ 2- همان: بسندش تا رسول خدا (ص) كه: بزرگ شماريد پيران خود را كه از بزرگداشت خداست.پ 3- ثواب الاعمال: بسندش تا رسول خدا (ص) كه هر كس فضيلت پيره‏مردى شناسد و براى سنش باو احترام كند خدايش از هراس روز قيامت در امان دارد، و فرمود: از تعظيم خدا عز و جل است بزرگداشت ريش سفيد مؤمن.پ 4- جامع الاخبار: رسول خدا (ص) فرمود: هيچ جوانى پيرى را گرامى ندارد جز كه خدا مقدر كند برايش كسيرا كه در سن او كه رسد او را گرامى مى‏دارد،پ و پيغمبر (ص) فرمود:

بركت با سالمندان شما است‏پ و فرمود (ص): پيرمرد در خاندانش چون پيغمبر است در ميان امتش.پ و از قول جابر است كه رسول خدا (ص) فرمود: از احترام بجلال خداست گرامى داشت ريش سفيد مسلمان‏پ و انس گفت: رسول خدا (ص) مرا به پنج خصلت سفارش كرد كه‏

 

 

در ضمن آن فرمود: احترام كن سالمند را تا در قيامت از رفيقان من باشى،پ و فرمود: از ما نيست كسى كه بخردسال مهر نورزد و بسالمند احترام نكند.پ 5- نوادر راوندى: بسندش تا رسول خدا (ص) فرمود: راستى كه خدا بخشنده است و بخشنده را دوست دارد و امور برازنده را، و بد دارد امور پست را، و راستى كه از بزرگوارى خداست احترام به سه كس: ريش سفيدى در مسلمانى، و امام عادل، و قرآن دانى كه در باره آن غلو نكند (مثل اينكه گويد قديم است و صفت ذاتى خداست چون اشاعره) و نه آنكه در باره آن جفاكار است (و بدان عمل نكند).پ و بهمين سند آورده كه رسول خدا (ص) فرمود: هر كه مو سفيد سالمندى را احترام كند براى سالمندى او خدايش از هراس قيامت امان دهدپ و بهمين سند از رسول خدا كه (خدا فرموده) من از بنده و كنيز خود شرم دارم كه او را عذاب كنم با اينكه مويش را در اسلام سپيد كرده است.پ و بهمين سند از رسول خدا (ص) كه هر كه فضيلت سالخورده براى سالمندى او بفهمد و او را احترام كند خدايش از هراس روز قيامت در امان دارد.پ 6- امالى طوسى: بسندش تا امام ششم (ع) كه ميفرمود: نميدانم چيزى را شتابنده‏تر به چيزى از سپيدى مو به مؤمن، راستى كه آن وقار مؤمن است در دنيا و نورى تابانست در روز قيامت و بدانست كه با وقار كرد خدا خليلش ابراهيم را كه گفت: پروردگارا اين چيست و خدا باو فرمود: اين وقار است، و گفت: پروردگارا فزون وقار مرا، و آن حضرت فرمود: از والاشمردن خدا والاشمردن سپيد موئى مؤمن است.