باب پنجاه و چهارم در ثواب كسى كه خاشاكى از رخسار مؤمن زدايد و در روى او لبخند زند

و آنچه بايد گفت هر گاه بزدايد از او خاشاك را، و در معنى اينكه كسى گويد ببرادر خود جزاك الله خيرا و نهى از اينكه كسى بيار خود گويد: نه قسم بجان تو و جان فلانى.

اخبار باب‏

پ‏1- خصال: در حديث اربعمائه امير مؤمنان (ع) فرمود: چون از تو خاشاكى را بر گرفت بگو: خدا از تو دور كند هر چه را بد دارى.پ 2- امالى صدوق: در مناهى پيغمبر است (ص) كه نهى كرده از اينكه كسى بديگرى گويد: نه بجان تو و جان فلانى.پ 3- معانى الاخبار: بسندش تا اعين اخى مالك كه پرسيدم از امام ششم (ع) كه كسى بديگرى گويد: جزاك الله خيرا چه معنى دارد؟ فرمود: خير نهريست در بهشت كه از كوثر بدر آيد و سرچشمه كوثر از ساق عرش است كه منزلگاه اوصياء و شيعه آنها است، بر دو كناره آن نهر دخترانى روئيده كه چون يكى بردارند ديگرى بجاى او رويد بنام همان نهر و اينست معنى قول خدا عز و جل در قرآنش (70 سوره الرحمن) و در آنها است خيرات زيبا و چون كسى بيار خود گويد: خدا خيرت بدهد مقصود منزل آن منزلها است كه خدا عز و جل براى برگزيدگان و خوبان خلقش آماده كرده.پ 4- دعوات راوندى: از امام ششم (ع) كه: كندن خاشاك از روى برادرت ده حسنه است و لبخندت بروى او يك حسنه و نخست كسانى كه به بهشت در آيند خيرمندان باشند.

 

 

پ‏5- نهج البلاغه: پرسيدند از آن حضرت (ع) كه خير چيست؟ فرمود: خير اين نيست كه مال و فرزندت بسيار شوند بلكه بسيار انس و كردار تو و بيش شدن حلم تو است و اينكه بر مردم ببالى بعبادت پروردگارت و اگر كار خوبى كنى خدا را سپاس گوئى و اگر كار بدى كنى از خدا آمرزشخواهى.