باب چهل و يكم ثواب پاك كردن و اصلاح راه عبور مردم و رهنمائى براه براى ديگران

اخبار باب‏

:پ 1- خصال: بسندش تا رسول خدا (ص) كه بنده‏اى به بهشت رفته براى اينكه يك شاخه حاز را از راه مسلمانان پاك كرده.پ 2- امالى صدوق: بسندش تا رسول خدا (ص) كه عيسى بن مريم بگورى گذر كرد كه صاحبش در عذاب بود و سال آينده بدان گذر كرد و عذابى نداشت و گفت: پروردگارا من سال گذشته باين گور گذر كردم و صاحبش در عذاب بود و امسال بدان گذر كردم و عذابى نداشت؟ و خدا باو وحى كرد اى روح الله فرزند خوبى داشت كه به بلوغ رسيد و راهى را درست كرد و يتيمى را در پناه گرفت و منش آمرزيدم در برابر كارى كه پسرش كرد.پ 3- امالى طوسى: بسندى كه رسول خدا (ص) فرمود: هر كه پاك كند از راه مسلمانان آنچه آزارشان دهد خدا برايش بنويسد اجر خواندن چهار صد آيه كه هر حرفش ده حسنه دارد.

 

گويم: با سندش در باب كليات مكارم گذشت‏پ 4- همان: بسندش تا امام ششم (ع) كه شيوه على بن الحسين (ع) اين بود كه چون به كلوخى در ميان راه ميگذشت از مركبش فرود مى‏آمد تا آن را با دست خود از سر راه دور كند تا آخر خبر.پ 5- دعوات راوندى: از پيغمبر (ص) روايت است كه فرمود: بر هر مسلمانى در هر روز يك صدقه است، گفته شد: چه كسى بر آن توانا است؟ فرمود: پاك كردن تو مايه آزار را از سر راه صدقه باشد، رهنمائى هر كسى براهى كه خواهد صدقه باشد، عيادت بيمار صدقه باشد، امر بمعروف صدقه باشد، نهى تو از منكر صدقه باشد، جواب دادن سلام هم صدقه است.