پ‏باب پنجاه و پنجم اندازه گرامى داشتن و نهى از رد آن و معناى آن

پ‏1- قرب الاسناد بسندش از رسول خدا (ص) كه فرمود: چون گرامى داشتى بيكى از شما پيشنهاد شد آن را پس نزند كه همانا گرامى داشت را خر پس زند.پ 2- معانى الاخبار: بسندش تا امام رضا (ع) كه امير المؤمنين بسيار ميفرمود: از كرامت سرباز نزد جز خر- راوى گويد گفتم: اين كرامت چه معنى دارد؟ برايش در مجلس جا باز كنند، يا بوى خوش باو تعارف كنند.پ 3- همان: بسندش (اين مضمون را آورده جز كه در معنى كرامت فرموده: مانند عطر و آنچه كسى ديگرى را با آن گرامى دارد).پ 4- همان: بسندش (همين مضمون را آورده جز كه پشتى را بآنچه در شماره 2 گذشت افزوده).پ 5- همان: بسندش (همين مضمون را آورده و در آخرش افزوده هر كه از اين دو سرباز زند چنانست كه فرموده).پ 6- همان: بسندش تا سماعه كه از امام ششم از كسى كه عطر را نپذيرد؟ فرمود: رد كرامت شايسته نيست.پ تحفه العقول: از امام عسكرى (ع) فرمود: كسى را بدان چه بر او گرانست احترام نكنند