باب بيستم در مشك و عنبر و غاليه‏

اخبار باب:

پ‏1- قرب الاسناد: تا امام باقر (ع) فرمود: رسول خدا (ص) با مشك بوى خوش بر ميگرفت تا درخشش آن در گيسوانش ديده ميشد.پ 2- عيون: تا ام ابيه كه گفت: امام رضا (ع) با عود هندى تر بخور ميكرد و بدنبالش گلاب و مشك بكار ميبرد.

 

پ‏3- مكارم الاخلاق: شيوه پيغمبر (ص) بود كه با طيب بى‏رنگ خود را خشبو ميكرد چون مشك و عنبر و با غاليه هم (مخلوط از عطرها) خود را خشبو ميكرد كه همسرانش با دست خود آن را برايش بكار ميبردند.