باب بيست و نهم آنچه در نزد خريدن خانه يا ساختن آن مستحب است

اخبار باب‏

پ‏1- خصال: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: وليمه و مهمانى نباشد جز در پنج چيز: در عرس يا خرس يا عذار يا وكار يا ركاز اما عرس زناشوئى است، و خرس زايش فرزند است، و عذار ختنه كردن است و وكار خريدن خانه است و ركاز كسى كه از مكه آيد و حج كرده باشد.پ 2- خصال: در سفارش پيغمبر (ص) بعلى (ع) مانندش را آورده.پ صدوق ره گفته: از يك لغت‏دان شنيدم كه ميگفت: و كار خوراكى است كه مردم را دعوت كنند نزد ساختن خانه، و در مهمانى خريد خانه وكيره گويند، و وكار بخوراكى كه براى آمدن مسافر هم بسازند نيز گويند، و ركاز بمعنى غنيمت است، و مهمانى براى آمدن از سفر حج را هم ركاز گويند كه غنيمتى است از براى صاحب آن از ثواب شايان، و بدين معنى است گفته پيغمبر (ص) كه روزه در زمستان غنيمت خنكى است، و مردم عراق همه معادن را ركاز نامند، و مردم حجاز خصوص مالى كه دفن شده ركاز نامند از آنچه آدميان پيش از دوران اسلام گنج نموده‏اند اين را ابو عبيده گفته و لا قوه الا بالله (سندى براى نقل قول ابى عبيده آورده).پ 3- معانى الاخبار: تا رسول خدا (ص) كه نهى كرده از ذبائح پريان.

 

و آن اينست كه خانه‏اى بخرد و يا چشمه آبى (و طلائى در آورد) و آنچه بدان ماند و و براى بدفالى حيوانى را سر ببرد،پ ابو عبيده گفته مقصود اينست كه در اين موارد فال بد ميزدند و بيم داشتند كه اگر كشتارى نكنند و اطعامى نكنند از جن و پرى بآنها آفتى رسد، و پيغمبر (ص) اين فال را بيهوده شناخت و از آن نهى كرد.پ 4- ثواب الاعمال: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: هر كه خانه‏اى سازد و ميشى كشد كه فربه باشد، و گوشتش را به مستمندان خوراند سپس گويد بار خدايا بران از من سركشان و آزار دهندگان پرى و آدمى را و همه شيطانها را و ساختمان مرا مبارك ساز آنچه را درخواست كرده باو داده شود.