باب بيست و هشتم در باره نزول در خانه ويران و شب ماندن در خانه بى‏در، و بيرون شدن در شب

اخبار باب‏

 

پ‏1- قرب الاسناد: تا على (ع) كه بد داشت كسى در خانه بى‏در و بى‏پرده شب را بماند.پ 2- خصال: تا پيغمبر (ص) كه فرمود: سه باشند كه خدا عز و جل حفاظت آنها را نپذيرد كسى كه در خانه خراب منزل كند، و كسى كه در ميان راه نماز بخواند، و كسى كه پاكش خود را رها كند بى‏بند و بار.پ 3- علل الشرائع: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: بپرهيزيد از بيرون رفتن پس از خواب زيرا خدا را جانورانى باشد كه آنها را پراكنده سازد تا انجام دهند هر چه را مامور باشند.