باب بيست و پنجم در باره نرگس و مرزنجوش و آس و ديگر گلها

پ‏گويم: خبر امام رضا (ع) در باره گل محمدى گذشت.

 

اخبار باب‏

 

پ‏1- مكارم الاخلاق: در روايتى كه حسن بن منذر آورده گفته: گل نرگس را فضائل بسيار است چه در بوئيدنش و چه عطرش كه ماليده شود، و چون بر ابراهيم (ع) آتش افروختند و خدا عز و جل آن را بروى سرد و سالم ساخت، خدا تبارك و تعالى در آن نرگس را آفريد و اصل آن از همانست كه خداى تعالى در آن زمانش آفريد.پ بنقل از انس رسول خدا (ص) فرمود: بر شما باد بمرزنجوش آن را بو كنيد كه براى بوى بينى خوب است.پ و از او است كه هر گلى برسول خدا (ص) داده ميشد بو ميكرد و بر مى‏گردانيد جز مرزنجوش كه آن را بر نمى‏گردانيد.پ و بروايت امام كاظم (ع) رسول خدا (ص) فرمود: چه خوب گلى است مرزنجوش زير ساق عرش ميرويد و آبش درمان چشم است.