باب دوازدهم كندن موى بينى

 [اخبار باب‏]

 

پ‏1- قرب الاسناد: تا پيغمبر (ص) كه فرمود: بايد هر كدام شما سبيل را بگيرد و موى تو بينى را و بخود برسد كه زيبائيش فزون شود.پ 2- مكارم الاخلاق: از امام صادق (ع) فرمود: ستردن موى بينى رخسار را زيبا كند.