باب دوم: روشهاى حنيفى

 [اخبار باب‏]

پ‏1- خصال: تا امام كاظم (ع) كه فرمود: پنج سنت در سر باشند و پنج در تن اما آنچه‏

 

در سر باشند:پ مسواك زدن و موى سبيل چيدن و موى سر را دو تا كردن و مضمضه است و استنشاق و اما آنچه در تن باشند: ختنه است و چيدن موى زهار و كندن موى زير دو بغل و چيدن ناخنها و استنجاء (مضمضه گرداندن آب در دهان و استنشاق كشيدن آب در بينى و استنجاء شستن مقعد با آب مترجم).

اما روشهاى حنيفى كه خدا عز و جل به پيغمبرش فرمود (125 سوره النساء) و پيروى باش ملت ابراهيم كه پاك است ده سنت باشند پنج در سر و پنج در تن و مانند همان را آورده:پ 2- همان: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: پنج از فطرتند: چيدن ناخن گرفتن، سبيل و كندن موى زير بغل و ستردن موى زهار، بريدن دول.پ 3- تفسير قمى: خدا بابراهيم حنيفيه را فرو فرستاد كه پاكيزگى است و آن ده چيز است: پنج در سر و پنج در تن و آنچه در سر است گرفتن سبيل و آراستن ريش و فرو خواباندن مو و مسواك كردن و خلال است، و آنچه در تن ستردن مو از تن و ختنه و چيدن ناخنها و غسل جنابت و شستشو با آب است كه اين پنج در تن همان شيوه پاكيزگى كه ابراهيم آورد و نسخ نشده و نشود تا روز قيامت و آنست تفسير گفته خدا: (و پيروى كن از كيش ابراهيم كه حنيف است).پ 4- تفسير عياشى: تا امام باقر (ع) كه فرمود: حنيفيه چيز بجا نگذارده تا اينكه چيدن سبيل و گرفتن ناخن و ختنه هم از آن بشمار است.پ 5- همان: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: براستى خدا عز و جل خليلش ابراهيم را به حنيفيه برانگيخت و فرمانش داد بگرفتن سبيل و چيدن ناخن، و كندن موى زير بغل، و ستردن موى زهار، و ختنه كردن.پ 6- مكارم الاخلاق: از امام صادق (ع) فرمود: ميان نوح و ابراهيم هزار سال بود، و شريعت ابراهيم يكتاپرستى و اخلاص، و ريشه كندن بتها است، و آن سرشتى است كه مردم را بر آن آفريده و آن حنيفيه است، و بر آن آفريده و آن حنيفيه است، و بر آن پيمان گرفته كه جز خدا پرستش نشود، و شريك برايش نياورند چيزى را، فرمود: و باو فرمود نماز و امر و نهى ولى احكام مقررات ارث را باو نفرمود و در حنيفيت برايش افزود: ختنه و چيدن سبيل، و كندن موى زير بغل و گرفتن ناخن و ستردن موى زهار و او را فرمان داد بساختن خانه كعبه و حج و مناسك، اينها همه شريعت او است (ع)پ و از آن حضرتست (ع) كه خدا عز و جل بابراهيم فرمود: پاكيزه شو پس سبيل خود را زد باز فرمودش پاكيزه شو، موى زير بغلش را كند باز فرمودش پاكيزه شو ناخنهايش را گرفت، باز

 

 

فرمودش پاكيزه شو موى زهارش را سترد، و بار ديگرش كه فرمود ختنه كرد.پ 7- نوادر راوندى: تا على (ع) (پنج امر بپاكيزگى گذشته را بهمان مضمون آورده).پ و بهمان سند از رسول خدا (ص) آورده كه: نخست كسى كه ختنه كرده ابراهيم (ع) است كه با تيشه در سر سال هشتادم عمر خود خويش را ختنه كرده.