باب سى در نقاشى خانه‏ها و صورتكشى آنها و سگ داشتن آنها

اخبار باب‏

پ‏1- محاسن: تا امام ششم (ع) كه فرمود: بر سر گورها خانه نسازيد و بر سقف خانه‏ها صورت نكشيد زيرا كه رسول خدا (ص) آن را بد ميداشت.

 

و بسند ديگر آن را از امام باقر (ع) آورده.پ 2- همان: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: جبرئيلم آمد و گفت: اى محمد پروردگارت درود گويد و از نقاشى خانه‏ها نهى كند ابو بصير (راوى حديث) گويد: گفتم: نقاشى خانه چيست؟ فرمود: صورت مجسمه‏ها است.پ 3- همان: تا رسول خدا (ص) كه جبرئيل گفت: ما در خانه‏اى وارد نشويم كه در آن سگ باشد و يا صورت آدمى و نه در خانه‏اى كه در آن مجسمه باشد.پ 4- همان: تا رسول خدا (ص) كه جبرئيلم آمد و گفت: ما فرشته‏ها وارد نشويم در خانه‏اى كه در آن سگ باشد و يا مجسمه تن، و يا ظرفى كه در آن شاش كنند.پ 5- همان: بنقل امام باقر (ع) (مضمون شماره 4 را آورده با اختلاف در ترتيب).پ 6- همان: تا على (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود: اى على جبرئيل ديشب نزد من آمد و بر در اتاق ماند گفتم درون آى گفت: ما در خانه نشويم كه در آن باشد آنچه در اين خانه است منش باور داشتم و نميدانستم چه در خانه است و با دست باطراف زدم و ناگاه توله سگى كه از حسين بن على (ع) بود و با آن بازى ميكرد روز گذشته شب زير تخت رفته بود و و من او را از خانه بيرون انداختم و او درون آمد و گفتم: اى جبرئيل شماها در خانه‏اى كه در آن سگ باشد درنيائيد؟ گفت: نه، و در خانه‏اى كه جنب باشد يا تمثالى كه زير پا نباشد.پ 7- همان: تا امام ششم (ع) كه على (ع) بد داشت كه در خانه تصوير باشد (و بدو سند ديگر آن را آورده).پ 8- همان: از امام ششم (ع) كه آن حضرت بد ميداشت صورت را در خانه.پ 9- همان: تا امام باقر (ع) كه باكى ندارد مجسمه در خانه باشد هر گاه سرش را دگرگون سازند و تنش بماند.پ 10- همان: تا محمد بن مسلم كه مردى بامام باقر (ع) گفت: رحمك الله اين مجسمه‏ها كه من در خانه‏هاى شما بينم چيست؟ فرمود: اينها از زنها است يا خانه‏ها از زنهاست و به روايت ابن محبوب هم آن را آورده.پ 11- مكارم الاخلاق: كه محمد بن مسلم گويد از امام ششم از تمثال درخت و خورشيد و ماه پرسيدم فرمود: اگر حيوان در آن نباشد باكى ندارد.پ و از ابو العباس است كه گفت پرسيدم از امام ششم (ع) مقصود از قول خدا سبحانه و و تعالى را (12 سوره سبا) و ميساختند برايش هر چه ميخواست از محرابها و تمثالها فرمود:

آگاه باش كه بخدا تمثالهائى نبودند مانند مردم ولى تمثال درخت و چون او بوده.

 

 

پ‏12- كتاب الامامه و التبصره: تا رسول خدا (ص) كه رخصت داد بمردم بيابانى سگى داشته باشند.