باب سى و دوم در داشتن حيوانات اهلى در خانه

اخبار باب‏

پ‏1- مكارم الاخلاق: از امام باقر (ع) كه مردى آمد نزد آن حضرت و شكايت كرد كه جن ما را از منزلهامان بيرون كرده مقصودش عمار منازلشان بود آن حضرت فرمود: بلندى سقف خانه‏هاى خود را هفت ذراع بگيريد و كبوتر در كناره‏هاى خانه واداريد، آن مرد گفت: چنين‏

 

كرديم و ديگر چيزى كه بد داريم نديديم.پ از داود رقى كه ديدم كبوترى از زير تخت امام ششم بدر آمد، گفتم: قربانت برايت از پرنده‏ها كه داريم هديه آوريم خط خطى هستند و رنگارنگ و بق‏بقو ميكنند؟ آن حضرت فرمود: آنها پرنده‏هاى مسخ شده‏اند اگر خواهى پرنده داشته باشى مانند همين را بگير كه از نژاد كبوتران اسماعيلند (ع).پ از كتاب فقيه است كه مردى به پيغمبر (ص) از هراس شكايت كرد و باو فرمود: يك جفت كبوتر بر گير.پ و امير مؤمنان (ع) فرمود: آواز بالهاى كبوتران شيطان را براند.پ و از آن حضرت (ع) كه فرمود: تقواى خدا را رعايت كنيد در باره آنچه بشماها داده و در باره اموال زبان بسته خود، گفته شد، اموال زبان بسته ما كدامند؟ فرمود: گوسفند، و گربه و كبوتر و مانند آنها.پ از امام ششم است (ع) كه مؤمنى نباشد كه در منزلش يك بز شيرده باشد جز كه اهل آن منزل تقديس شوند و مبارك باشند و اگر دو بز باشد هر روزى دو بار تقديس شوند، مردى گفت چگونه تقديس شوند؟ فرمود: بآنها گويند: بركت بر شما، و خوش باشيد تا نانخورش شما خوب است (يعنى شير بزها).پ و از آن حضرتست كه فرمود: زنى عذاب شود براى ماده گربه‏اى كه آن را بست تا از تشنگى مرد.پ پيغمبر (ص) فرمود: جلوگير پرستوها نشويد كه در خانه‏هاتان لانه كنند،پ و فرمود:

شبانه به لانه‏هاى پرندگان دست نزنيد كه شب براشان امان است چرا كه خدا در آن رحمت مقرر داشته.پ در كتاب طب الائمه است كه رسول خدا (ص) فرمود: حيوانات اهلى در خانه‏هاتان داشته باشيد كه شيطانها بدانها سرگرم شوند و از كودكان كناره كنند.پ از امام باقر (ع) كه هر كه ما خانواده را دوست دارد كبوتر دوست است.پ امام هفتم (ع) فرمود: نشايد كه خانه هر يك از شماها از سه چيز تهى باشد كه آنها آباد كن خانه باشند: گربه و كبوتر و خروس و اگر با خروس مرغى هم باشد چه بهتر و گر نه باكى نيست بر كسى كه توانا بر آن نيست. و بروايت جعفرى است كه در خانه امام هفتم (ع) يك جفت كبوتر ديدم كه نر سبز بود و ماده سياه و ديدم كه آن حضرت بدست خود نان براشان خرد ميكرد و ميفرمود: شبانه پرواز

 

 

ميكنند و مونس ميشوند: و شب هر پربالى بزنند محفوظ بماند هر كه در خانه‏ات از فروريختن زمين آن.پ و از امام صادق (ع) كه خانه پيغمبرى نبوده جز كه در آن كبوتر بوده چون كه بيخردان جن و پرى با كودكان خانه بازى كنند، و چون كبوتر در آن باشد با كبوتر بازى كنند و مردم را رها كنند.