باب سى و ششم روفتن خانه و نظافت آن و كليات مصالح آن

اخبار باب‏

پ‏1- علل الشرائع: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: درهاى خانه خود را پيش كنيد (ببنديد) سر ظرفهاى خود را سرپوش نهيد و بند مشكهاى آب خود را محكم ببنديد كه شيطان روپوش را برندارد و بند را باز نكند، و چراغهاى خود را خاموش كنيد كه موش دزد خانه را بر سر اهلش بآتش ميكشد، و در بند كنيد حيوانات خود و اهل خود را از وقتى كه خورشيد غروب ميكند تا تاريكى شب برود.پ 2- همان: تا رسول خدا كه در سخن بسيارى فرمود: دستمال گوشت را در خانه نشيمن جا ندهيد كه بستر شيطانست خاكروبه پشت در اتاق جا ندهيد كه جايگاه شيطانست، و چون جامه از تن در آوريد

بسم الله‏

گوئيد و گر نه شيطان تا صبح آن را بپوشد، شكار را دنبال نكنيد كه فرصت غافلگيرى داريد، هر گاه كسى بدر اتاق خود رسيد

بسم الله‏

گويد كه شيطان را براند و هر كه بخانه خود درآيد سلام كند كه بركت آورد و فرشته‏ها را همدم كند و سه‏تائى بر چهار پا سوار نشويد كه يكى ملعونست آنكه اين كار را كرده راه، را سكه نناميد كه آن نام كوچه‏هاى بهشت است، فرزند خود را حكم يا ابا حكم نام نكنيد كه خدا حكم است و بس، و آخر را جز به نيكى نام نبريد كه آخر (يا آخره يا اخرى نسخه بدل) همان خداست، بانگور كرم نگوئيد كه كرم همان مؤمن است، و پس از خوابكى از برون شدن از خانه بپرهيزيد كه خدا را جانوران نيست كه در شب آنها را پراكنده سازد كه بكنند هر چه فرمان دارند، و چون عوعو سگ و يا عرعر خر را شنيديد بخدا پناه بريد از شر شيطان رجيم كه آنها بينند و شما نبينيد، آنچه فرمان داريد انجام دهيد، و چه سرگرمى خوبيست نخ‏ريسى براى زن خوب.پ 3- قرب الاسناد: تا على (ع) كه فرمود: خانه‏هاى خود را از تار عنكبوت پاك كنيد كه فقر آورد ترك آن.پ 4- امالى صدوق: در مناهى پيغمبر است (ص) كه فرمود: كه خاكروبه را شب در خانه وانگذاريد و روز آن را برون بريد كه نشيمن شيطانست.پ 5- امالى طوسى: تا امام صادق (ع) كه فرمود: راستش خدا دوست دارد زيبائى و زيبا نمائى را و بد دارد بدحالى و بدنمائى را زيرا خدا عز و جل چون نعمتى به بنده دهد دوست دارد

 

 

اثرش را در او بيند، گفته شد، چگونه؟ فرمود: جامه خوب و پاكيزه، و بوى خوش زند، و خانه خوب، و گرد خانه را جاروب كند، تا اينكه چراغ را پيش از غروب خورشيد روشن كند كه فقر را ببرد، و روزى را بيفزايد.پ 6- خصال: تا امير مؤمنين (ع) فرمود: وانهادن تار عنكبوت در خانه فقر آورد، وانهادن خاكروبه در خانه فقر آورد، و فرمود: جاروب كردن سايه انداز خانه روزى را فزايد.پ 7- همان: تا امام ششم (ع) كه فرمود: شستن ظرف و روبيدن گرد خانه روزى آور است.پ 8- محاسن: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: دستمال چرك‏گيرى را در جا ننهيد كه خوابگاه شيطانست.پ 9- همان: تا امام ششم (ع) فرمود: ظرفهاى خود را باز نگذاريد كه اگر روباز بماند شيطان در آن آب دهن اندازد و هر چه خواهد از آن برگيرد.پ 10- همان: تا امام رضا (ع) كه فرمود: روبيدن آستانه خانه روزى آورد،پ و بروايتى از رسول خدا (ص) كه فرمود: آستانه خانه خود را بروبيد و مانند يهود نباشيد.پ 11- همان: تا امام باقر (ع) كه روبيدن خانه فقر را ببرد.پ 12- همان: تا على (ع) فرمود: آستانه خانه‏هاى خود را از تار عنكبوت پاك كنيد كه وانهادنش در خانه‏ها فقر آورد.پ 13- همان: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: خاكروبه را پشت در ننهيد كه جايگاه شيطان است.پ 14- مجالس مفيد: تا رسول خدا (ص) (مضمون شماره 1 را با اندكى تغيير آورده).پ 15- مكارم الاخلاق: تا امام ششم يا هفتم (ع) كه سؤال شد از بستن در و وارو نهادن ظرف و خاموش كردن چراغ و پاسخ داد در خانه‏ات را بربند كه شيطان در را باز نكند و چراغ خود را خاموش كن از شر فويسقه و آن موش است تا خانه‏ات را آتش نزند، و ظرفت وارونه كه شيطان ظرف وارو را بلند نكند. و از امام ششم (ع) فرمود: شيوه رسول خدا (ص) بود كه در تابستان روز پنجشنبه از درون اتاق برون ميشد (يعنى از گرما بصحن خانه يا پشت بام بستر خود را جابجا ميكرد) و چون براى سردى زمستان ميخواست درون آيد در روز بدرون مى‏آمد. و در روايتى از ابن عباس كه پيغمبر (ص) در تابستان شب جمعه برون ميشد و زمستان براى سرما شب جمعه بدرون مى‏آمد.