باب سى و نهم فضيلت طهارت هنگام خوابيدن‏

اخبار باب‏

پ‏1- معانى الاخبار: تا رسول خدا (ص) كه روزى پيغمبر (ص) باصحابش فرمود: كدام شما هميشه روزه داريد؟ سلمان ره گفت: من يا رسول الله فرمود: كدام هميشه شب زنده داريد؟

سلمان گفت: من يا رسول الله فرمود: كدام هر روز همه قرآن را ميخواند؟ سلمان گفت: من يا رسول الله، يكى از اصحاب بخشم شد و گفت: يا رسول الله سلمان مرديست از فارس و ميخواهد

 

بر ما گروه قريش ببالد،پ فرمودى كدام همه روز روزه است و گفت: من با اينكه بيشتر روزها ميخورد، و فرمودى كدام همه شب بيدار است براى عبادت؟ و گفت: من با اينكه بيشتر شبش در خوابست و فرمودى كدام هر روز همه قرآن را ميخواند؟ و گفت: من با اينكه بيشتر روزش خاموش است.

پيغمبر (ص) فرمود: خموش باش اى فلانى تو را چه با همانند لقمان حكيم از خودش بپرس تا تو را آگاه كند آن مرد به سلمان گفت: اى ابو عبد الله تو نپندارى كه هر روز روزه‏اى گفت: چرا گفتش من تو را بيشتر روزها ديدم كه ميخورى، پاسخ داد چنان نيست كه تو پندارى من سه روز در هر ماه روزه‏ام و خدا عز و جل فرموده (160 سوره الانعام) هر كه حسنه‏اى آورد ده برابرش دارد و روزه شعبان را به ماه رمضان پيوندم و اين مى‏شود روزه دهر و روزه هر روزه، گفت: تو نپندارى همه شب را زنده دارى؟ پاسخ داد آرى گفتش تو بيشتر شب در خوابى پاسخش داد كه نه چنانست كه تو فهميدى ولى من از دوستم رسول خدا (ص) شنيدم ميفرمود: هر كه با طهارت شب را بخوابد چنانست كه همه شب را احياء كرده و من با طهارت شب را بسر برم، گفتش نه پنداشتى كه هر روز يك ختم قرآن ميخوانى؟ گفتش: آرى، گفت:

تو بيشتر روز را خاموشى پاسخش داد نه چنانست كه تو فهميدى ولى من شنيدم از دوستم رسول خدا (ص) كه به على (ع) ميفرمود: اى ابو الحسن نمونه تو در امتم بمانند سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ است كه هر كه آن را يك بار بخواند يك سوم قرآن را خوانده باشد و هر كه دو بارش بخواند دو سوم قرآن را خوانده، و هر كه سه بار بخواند يك ختم قرآن خوانده، پس هر كه تو را بزبانش دوست دارد يك سوم ايمان دارد، و هر كه بزبان و دلش دوستت دارد دو ثلث ايمان را دارد و هر كه با زبان و دل خود دوستت دارد و با دست هم تو را يارى دهد ايمان كامل دارد، اى على سوگند بدان كه مرا بحق فرستاده اگر همه مردم زمينت دوست دارند چنانى كه همه اهل آسمان خدا كسى را بدوزخ عذاب نكند و من هر روز سه بار سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ را مى‏خوانم و آن مرد برخاست چون كسى كه سنگى بدهانش نهاده‏اند (و نتواند سخن گويد).پ 2- خصال: امير مؤمنان در اربعمائه فرمود: مسلمان جنب نخوابد و جز با طهارت نخوابد، و اگر آب نيابد با خاك تيمم كند زيرا روح مؤمن بدرگاه خدا تبارك و تعالى بالا رود و آن را بپذيرد و بركت دهد، و اگر عمرش سر آمده در گنجينه رحمت خودش جا دهد و گر نه آن را با فرشته‏هاى امينش بتن او برگرداند.پ 3- ثواب الاعمال: تا امام ششم (ع) فرمود: هر كه با طهارت به بسترش آرميد شب گذراند و بسترش مسجدش باشد.

 

 

پ‏4- محاسن: (همان مضمون شماره 3 را آورده و فزوده) كه اگر سبك شود و نمازى بخواند سپس ذكر خدا گويد از خدا چيزى نخواهد جز كه باو بدهد.پ 5- همان: تا امام ششم (ع) فرمود: هر كه در بسترش جا كرد و بيادش آمد طاهر نيست و با گرد جامه‏اش هر چه باشد تيمم كند تا بياد خداست در نماز باشد.پ 6- مكارم الاخلاق: امام صادق (ع) فرمود: هر كه با طهارت در بسترش بخوابد بستر او چون مسجد او باشد و اگر بيادش آيد كه با وضوء نيست از گرد جامه‏اش هر چه باشد تيمم كند و اگر چنين كند پيوسته در نماز باشد و ذكر خدا عز و جل.پ 7- دعوات راوندى: پيغمبر (ص) فرمود: هر كه با وضوء بخوابد اگرش مرگ در آن شب در گيرد نزد خدا شهيد باشد.