باب سى و هشتم نكوهش پرخوابى

اخبار باب‏

پ‏1- امالى صدوق: در خبر شيخ شامى است از امير مؤمنان (ع) كه فرمود: اى شيخ كسى كه در بيم شبيخونست كم خوابد.پ 2- خصال: بروايتى تا گفته: چهارند كه كمشان بسيار است، آتش كه كمش بسيار است و خواب كه كمش بسيار است و بيمارى كه كمش بسيار است، و دشمنى كه كمش بسيار است.

 

 

پ‏3- امالى صدوق: تا رسول خدا (ص) كه مادر سليمان بن داود به سليمان گفت: بپرهيز از پرخوابيدن در شب كه پرخوابيدن در شب روز قيامت مرد را فقير سازد.پ 4- خصال: تا امام ششم (ع) فرمود: در سه چيز دشمنى خداست عز و جل: خوابى كه شب خيزى ندارد، و خنده بيجا و خوردن سر سيرى.پ 5- همان: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: اول سبب نافرمانى خدا عز و جل شش خصلتند، دوستى دنيا، و دوستى رياست، و دوستى خوردنى، و دوستى زنان، و دوستى خواب و دوستى آسايش.پ 6- معانى الاخبار: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: ابليس را سرمه‏اى و ماليدنى و سعوطى (انفيه) باشد سرمه او خوابست و ماليدنى او دروغ و سعوطش تكبر.پ 7- خصال: از على (ع) در اربعمائه كه چهار مستى باشد: مستى شراب، و مستى مال و مستى خواب، و مستى قدرت.پ 8- قصص الأنبياء: امام باقر (ع) فرمود: كه موسى (ع) گفت: پروردگارا كدام بنده‏هات را بيشتر دشمن دارى؟ فرمود: آنكه در شب مرداريست و در روز بيكارى.پ 9- تفسير عياشى: تا امام كاظم (ع) كه فرمود: چشمت را عادت به پرخوابى مده كه كم‏شكرتر اندام تن است.پ 10- مكارم الاخلاق: از امام صادق (ع) راستى خدا دشمن دارد پرخوابى و كم كارى، و فرمود: پرخوابيدن بر باد ده دين و دنياست.پ 11- اختصاص: رسول خدا (ص) فرمود: بپرهيزيد از پرخوابى كه پرخوابى صاحبش را روز قيامت فقير وانهد