باب سى و هفتم در آنچه شب بيدارى شايد و يا نشايد و بدى داستان شب

اخبار باب‏

 

پ‏1- قرب الاسناد: تا امام باقر (ع) كه بيدارى شب براى فقه و مسأله‏دانى باكى ندارد.پ 2- خصال: تا رسول خدا (ص) فرمود راستى خدا براى شما 24 خصلت را بد داشته و شما را از آنها باز داشته و فرمود: و بد داشته خوابيدن پيش از خواندن نماز عشاء را، و بد داشته داستان‏گوئى پس از نماز عشاء آخرين را و بد داشته خوابيدن بر پشت بام بى‏ديواره را و فرمود: هر كه بچنان پشت بامى بخوابد پيمان حفاظت از او برود و بد داشته كه كسى در اتاق تنها بخوابد.پ گويم: تمام آن در باب مناهى است.پ 3- خصال: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: بيدارى نباشد جز در سه مورد: در تهجد بخواندن قرآن، و در طلب علم يا براى عروسى كه بحجله‏ى شوهرش برند.پ 4- همان: تا امام ششم (ع) كه فرمود: پنج كس خواب ندارند: آنكه قصد خونريزى دارد، و آنكه مال بسيارى دارد و نگهدار امينى ندارد، و آنكه در باره مردم دروغ و بهتان گويد براى رسيدن بكالاى دنيا، و آنكه گرفتار بدهى بسياريست و مالى ندارد، و عاشق دوستى كه در معرض جدائى اوست.پ 5- همان: تا رسول خدا (ص) فرمود: حق بيدارى نيست پس از نماز عشاء واپسين مگر براى يكى از دو كس: نمازگزار و يا مسافر.