باب سى و يكم نمازخانه در خانه داشتن

قرآن مجيد

پ‏يونس (آيه 87) و وحى كرديم بموسى و برادرش كه در مصر جايى و خانه‏اى بگيريد براى قوم خود و خانه‏هاتان را قبله سازيد و نماز بر پا داريد.

اخبار باب‏

 

پ‏1- محاسن تا امام ششم (ع) كه فرمود: على (ع) را در خانه‏اش اتاقى بود كه چيزى در آن نبود جز بسترى و شمشيرى و قرآنى و در آن نماز ميخواند- يا فرمود: در آن خواب نيم روز ميكرد.پ 2- همان: تا امام ششم (ع) كه على (ع) را در خانه‏اش اتاقى بود نه كوچك و نه بزرگ براى نمازش و چون شب ميشد با خود پسر بچه‏اى ميبرد تا با او شب را گذراند و در آن نماز ميخواند.پ 3- همان: تا مسمع كه امام صادق (ع) بمن نوشت كه دوست دارم در خانه‏ات يك اتاق نمازخانه برگيرى، و آنگاه دو جامه كهنه و درشت و كرباسين بپوشى سپس از خدا خواهش كنى كه تو را از دوزخ آزاد كند و به بهشت در آورد و يك كلمه بيهوده و ناروا نگوئى و نه يك كلمه ناحق.