باب شانزدهم ناخن گرفتن

پ‏گويم برخى اخبار در باب ريش و سبيل گذشت و در باب سنن حنيفيه و در باب طيب خواهد آمد.

اخبار باب‏

پ‏1- قرب الاسناد: تا امام باقر (ع) كه فرمود: وحى بر پيغمبر (ص) بند آمد و باو گفته شد: يا رسول الله وحى بتو بند آمد فرمود: چگونه بند نيايد با اينكه شما ناخنهاتان را نگيريد و بوهاى خود را برنيندازيد.پ 2- خصال: در اربعمائه: امير مؤمنان (ع) فرمود: گرفتن ناخنها جلو درد بزرگتر را بگيرد و روزى را بگشايد و بياورد.پ 3- همان: تا امام باقر (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود: هر كه روز جمعه ناخنهايش را بگيرد خدا از بندهاى انگشتش درد را بدر آورد و دارو در آنها فرو برد، و روايت است كه ديوانگى و خوره و پيسى نرسد.پ گويم: در باب طيب از امام رضا (ع) گذشت كه ناخنهاتان را روز سه‏شنبه بگيريد.پ 4- امالى صدوق: در خبر مناهى نبى است كه آن حضرت (ص) نهى كرده از گرفتن ناخنها با دندانها.

 

پ‏5- خصال: در وصيت پيغمبر است (ص) بعلى (ع) كه يا على سه از وسواسند:

خوردن گل و گرفتن ناخنها بدندانها و جويدن ريش.پ 6- همان: تا امام كاظم (ع) كه چهار از وسواسند (و به شماره 5 پرز كردن گل را افزوده).پ 7- ثواب الاعمال: (مضمون شماره سه را از رسول خدا (ص) آورده).پ و بهمان سند: رسول خدا (ص) فرمود: هر كه ناخن گيرد روز شنبه و پنجشنبه و سبيل زند عافيت يابد از درد دندانها و درد چشم.پ 8- همان: تا امام ششم (ع) كه هر كه ناخنهايش را روز پنجشنبه بگيرد و يكى را براى روز جمعه نهد خدا فقر را از او براندازد. خصال بسندى مانندش را آورده.پ 9- صدوق ره از قول پدرش گفته در وصيت بوى كه ناخنهايت را بگير و سبيلت را بزن و از انگشت خرد دست چپ آغاز كن و بانگشت خرد دست راست ختم كن و هنگام گرفتن ناخن و زدن سبيل بگو

بسم الله و بالله و على مله رسول الله‏

كه هر كه چنين كند خدا بهر تيكه ناخن و هر برش مو ثواب آزاد كردن بنده باو دهد و بمرضى جز مرض موت بيمار نشود.پ دعوات راوندى: از جمله ناخنهايت را بگير تا پايان را روايت كرده.پ 10- طب الائمه: تا امام ششم (ع) كه فرمود: هر كه هر پنجشنبه ناخنها را بگيرد چشم درد نگيرد و هر كه هر جمعه گيرد از زير هر ناخن دردى بيرون شود.پ و از آن حضرت است كه ناخنهاش را هر پنجشنبه ميگرفت از انگشت خرد دست راست آغاز ميكرد سپس بدست چپ مى‏پرداخت و فرمود: هر كه چنين كند امان از چشم درد برگرفته.پ 11- همان: تا امير مؤمنان (ع) كه فرمود: گرفتن ناخنها روز جمعه دفع هر درديست و در روز پنجشنبه روزى را فزايد.پ 12- مكارم الاخلاق: تا سليمان بن خالد كه بامام ششم (ع) گفتم ناخنهايم را هر جمعه بگيرم؟ فرمود: اگر دراز باشند و از موسى بن بكر كه بامام كاظم (ع) گفتم: ياران ما گويند سبيل و ناخنها همان روز جمعه است؟ فرمود: سبحان الله آنها را بگير خواهى در جمعه و خواهى در هر روز ديگر. از امام صادق (ع) فرمود ناخن گرفتن و سبيل زدن و سر شستن با خطمى فقر برد و روزى آورد. و از قول پيغمبر (ص) فرمود: هر كه روز جمعه ناخنهايش گيرد خدا از انگشتانش درد را برد و در آن شفا آورد. و از آن حضرتست (ع) كه فرمود: گرفتن ناخنها و زدن سبيل از جمعه تا جمعه امان باشد

 

از خوره.پ و از قول پيغمبر (ص) فرمود: هر كه روز جمعه ناخنهايش گيرد انگشتانش تركيده و ژوليده نشود.پ و هم فرمود: هر جمعه از سبيلت و ناخنهايت بگير و اگر كوتاهند آنها را بخراش كه خوره و پيسى بتو نرسد.پ و از كتاب محاسن است كه حسن بن علا گويد بامام ششم (ع) گفتم: ثواب كسى كه هر جمعه از سبيلش بگيرد و ناخنهايش را بچيند چه باشد؟ فرمود: پيوسته تا جمعه ديگر پاكيزه باشد.پ از مردى كه به عبد الله بن حسن گفتم چيزى براى جستن روزى بمن بياموز گفت: بگو بار خدا تو سر كارم باش و كارم را به ديگرى مگذار، و آن را بامام ششم گزارش كردم فرمود:

براى روزى سودمندتر از آن بتو نياموزم؟ گفتم: چرا فرمود: در هر جمعه از سبيلت بگير و ناخنهايت را.پ از خلف كه امام كاظم (ع) مرا ديد كه از چشمم شكايت داشتم، فرمود: تو را بچيزى ره ننمايم كه چون عمل كنى از چشم شكايت نكنى؟ گفتم: چرا و بكار بستم و از چشمم شكوه نكردم.پ امام ششم (ع) از قول رسول خدا (ص) كه هر كه روز شنبه و روز پنجشنبه ناخن گيرد و سبيل بزند از درد دندان و درد چشم در عافيت بماند.پ از امام باقر (ع) كه هر كه ناخنها و سبيلش را هر جمعه بگيرد و در هنگام گرفتن گويد بسم الله و بالله و على سنه محمد و آل محمد ريزه ناخن و مويش نيفتد جز كه خدا بدان ثواب آزاد كردن بنده نويسد و بيمار نشود جز براى مردنش‏پ از امام ششم (ع) كه بمردان فرمود:

ناخنها را بگيريد و بزنان فرمود: آنها را وانهيد كه براى شما زيباتر است.پ و از طب الائمه كه آن حضرت فرمود: هر كه ناخنهايش روز چهارشنبه گيرد و از انگشت خرد دست راست آغاز كند و بانگشت خرد دست چپ پايان دهد امان او باشد از چشم دردپ و از امام باقر (ع) كه هر كه روز جمعه ناخنها را بگيرد از انگشت خرد دست چپ آغاز كند و بانگشت خرد دست راست پايان دهد.پ و از امام صادق (ع) است كه هر كه ناخنهايش را روز پنجشنبه بگيرد و يكى را براى جمعه وانهد خدا فقر را از او ببرد. و در روايت فردوس است كه رسول خدا (ص) فرمود: هر كه خواهد از فقر و درد چشم و پيسى و ديوانگى در امان باشد بايد كه ناخنهايش را روز پنجشنبه بگيرد و از انگشت خرد دست چپ آغاز كند.

 

پ‏از كتاب محاسن است كه امام صادق (ع) فرمود: وحى از پيغمبر (ص) بند آمد و گفته شد بند آمد وحى از تو يا رسول الله؟ فرمود: چگونه بند نيايد از من و شما ناخنها را نگيريد و بوى خود را پاكيزه نكنيد.پ و امام باقر (ع) فرمود: همانا ناخنها را بايد گرفت چون خوابگاه شيطانند و فراموشى آورندپ و رسول خدا (ص) بمردان فرمود: ناخنهاى خود را بگيريد و بزنان فرمود وانهيد كه براى شما زيباتر است.پ و امام صادق (ع) فرمود: چون كسى موى و ناخن خود گيرد آن را زير خاك نمايد و آن سنت باشد.

و در كتاب محاسن است كه سنت واجب است،پ و روايت است كه از سنت باشد خاك كردن مو و ناخن و خون.پ و از امام هادى (ع) پرسيدند مردى مو و ناخن خود بگيرد و آنها را از جامه خود نتكاند بنماز ايستد، فرمود: باكى ندارد.پ و از امام صادق (ع) كه هر كه ناخنهايش را بگيرد و سبيلش را بزند در روز جمعه سپس گويد: بسم الله و بالله و على سنه محمد و آل محمد بهر ريزه ناخن باو ثواب آزاد كردن بنده‏اى از فرزندان اسماعيل داده شود.پ فرمود: چون امام چهارم در منى موى خود ميتراشيد ميفرمود آن را در منى زير خاك كنيد.پ 13- جامع الاخبار: رسول خدا (ص) فرمود: هر كه روز شنبه ناخنهايش را بگيرد گوشت خوره از انگشتهايش دور شود و هر كه روز يك شنبه بگيرد بركت از او برود، و هر كه روز دوشنبه بگيرد حافظ و نويسنده و خواننده شود، و هر كه روز سه‏شنبه بگيرد بيم هلاك دارد و هر كه روز چهارشنبه بگيرد بدخو شود، و هر كه روز پنجشنبه بگيرد درد از او برود و درمان در او در آيد و هر كه روز جمعه بگيرد عمر و مالش فزون شوند.

و هر كه ناخن گيرد بدست راست آغاز كند از انگشت سبابه و بعد انگشت خرد و آنگه ابهام و پس وسطى و باز آنكه بعد از او است و در دست چپ از انگشت پيش از خرد آغاز كند سپس ميانه و پس ابهام و پس انگشت خرد و آنگه سبابه.پ امام صادق (ع) فرمود: ناخن گرفتن در روز جمعه امانست از خوره و ديوانگى و پيسى و كورى و اگر نياز ندارد آن را كمى بخارد در خبر ديگر چاقو يا قيچى را بر آن بكشد.پ و در روايت از امام صادق (ع) ناخن گرفتن و زدن سبيل از جمعه تا جمعه امانست از خوره. و بنقل انس بن مالك از پيغمبر (ص) هر كه روز جمعه ناخنهايش را بگيرد و سبيلش را بزند

 

 

و مسواك كند و چون بنماز جمعه ميرود آب بسر خود بريزد هفتاد هزار فرشته او را بدرقه كنند و برايش آمرزشخواهند و از او شفاعت كنند.پ 14- نوادر راوندى: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: هر كه روز جمعه ناخنهايش را بگيرد انگشتانش ژوليده نشوند.پ و بهمان سند است كه رسول خدا (ص) فرمود: هر كه روز جمعه ناخنهايش را بگيرد خداى تعالى از انگشتانش درد را ببرد و در آنها شفا در آورد.پ و باين سند از رسول خدا (ص) كه فرمود: اى مردها ناخنهاتان را بگيريد و به زنان فرمود ناخنهاتان را دراز كنيد كه زيباتر است براتان.پ 15- دعوات راوندى: از امام صادق (ع) كه فرمود: ناخن گرفتن در روز جمعه امانست از خوره و پيسى و كورى و اگر نياز نباشد آنها را تا اندازه بخاران.