باب ششم در نوره كشيدن و آدابش و ستردن موى زير بغل و موى زهار و جز آن

 [اخبار باب‏]

پ‏گويم: برخى اخبار را در باب حمام و باب سنن حنيفيه آورديم.پ 1- علل الشرائع: تا رسول خدا (ص) فرمود: دراز نكند كسى از شماها سبيل خود را و نه موى زهار و نه موى زير بغل را زيرا شيطان آن را نهانگاه خود سازد و در آن نهان شود.پ 2- خصال: تا امير مؤمنان (ع) كه فرمود: بپرهيزيد از حجامت كردن و نوره كشيدن در روز چهارشنبه كه روز نحس مستمر است و در آن دوزخ آفريده شده.پ 3- همان: تا امام ششم (ع) فرمود: سنت در نوره كشيدن پانزده روز يك بار است، و هر كه بى‏نوره بيست و يك روز بر او گذرد بحساب خدا عز و جل وام گير دو نوره كشد، و هر كه چهل روز بى‏نوره بر او گذرد نه مؤمن باشد و نه مسلمان و نه حرمتى دارد.پ 4- همان: تا رسول خدا (ص) فرمود: هر كه ايمان دارد بخدا و روز جزا ستردن موى زهار را بيش از چهل روز نگذارد و اگر ندارد پس از چهل روز وام گيرد و پس نيندازد.پ 5- همان: در اربعمائه از على (ع) كه نوره نشاط است و پاك‏كننده تن،پ و فرمود:

دوست دارم مؤمن در هر پانزده روز نوره كشدپ و فرمود: از حجامت و نوره در روز چهارشنبه پرهيز كنيد كه آن روز نحس مستمر است و در آن دوزخ آفريده شده.پ 6- عيون: تا امام رضا (ع) از پدرانش تا امير مؤمنان (ع) فرمود: حنا پس از نوره كشيدن امانست از خوره و پيسى صحيفه الرضا: مانندش را آورده.پ 7- ثواب الاعمال: تا امام صادق (ع) فرمود: حنا بوى گند عرق را برد و آبرو و خرمى آورد، و بويش را خوش سازد و فرزند را زيبا كند،پ و فرمود: هر كه نوره كشد و با حنا خود را از سر تا قدم بمالد فقر از او برود. 8- همان: تا رسول خدا (ص) فرمود: هر كه نوره كشد و حنا بندد خدايش از سه چيز در امان دارد: خواه و پيسى و گوشت ريزى تا بار ديگر نوره‏كشى. 9- همان: تا امير مؤمنان (ع) فرمود: نوره نشاط و پاكى تن است. 10- بصائر الدرجات: تا على بن يقطين كه خواستم بآن حضرت بنويسم و بپرسم كه جنب نوره كشد؟ و بيسابقه بمن نوشت: نوره پاكيزگى جنب را فزايد ولى خضاب گرفته جماع نكند و نه زن در خضاب. 11- محاسن: تا امام صادق (ع) كه سه تا ناخورده فربه كنند و سه خورده لاغر آن سه كه خوردنى باشند و لاغرى آورند: طلع است (دو طرف خوشه خرما برآيد) و درد روغن و گردو، و آنها كه نخورده فربه كنند نوره و بوى خوش و پوشيدن كتان. محاسن: بسند ديگرش آورده و گفته زير پوش كتان.

 

پ‏12- سرائر: تا امام كاظم كه ميفرمود چون موى تن دراز بماند منى را ببرد، و مفاصل را سست كند و ناتوانى و تنبلى آورد، و نوره منى را فزايد و تن را نيرو دهد و پيه قلوه‏ها را فزون كند و تن را فربه سازد.پ 13- مكارم الاخلاق: رسول خدا را كسى نوره ميكشيد تا برسد بزير لنگ و آنگاه خودش ميكشيد.پ 14- همان: از امام صادق پرسيدند از درازى مو؟ فرمود: ياران رسول خدا (ص) آن را كوتاه ميداشتند تا حد نابودى‏پ و از آن حضرتست كه ستردن مو از بينى روى را زيبا كند.پ از پيغمبر (ص) كه هر كه ايمان بخدا و روز جزا دارد موى زهار را بيش از چهل روز وانگذارد و بر زنى كه ايمان بخدا و روز جزا دارد روا نيست بالاتر از بيست روز آن را وانهد،پ و در روايت از امام صادق (بهمين تعبير) كه رها نكند موى زهار را بيش از يك هفته و نوره را بيش از يكماه، هر كه بيشتر آن را رها كند نماز ندارد،پ و از پيغمبر است كه بتراشيد موى شكم را چه مرد و چه زن‏پ و از امام صادق (ع) كه خدا تبارك و تعالى بابراهيم (ع) فرمود: پاكيزه باش و او موى زهارش را تراشيد و زير دو بغل را در حمام نوره مى‏كشيدپ و مى‏فرمود: كندن مويشان شانه‏ها را ناتوان و سست كند و ديده را كم نور،پ و فرمود تراشيدنش بهتر از كندن و نوره كشيدن بهتر از هر دو،پ و در روايت زراره مو كندن بهتر از تراشيدن و نوره بهتر از هر دو، على (ع) فرمود: كندن موى زير بغل بوى بد را نابود سازد و پاكيزگى و سنت است و ابو القاسم طيب بدان فرمان داد و عليه و على اهل بيته السلام. و رسول خدا (ص) فرمود: موى زير بغل شما دراز نشود كه شيطان در آن لانه سازد، و باكى ندارد كه جنب نوره كشد زير پاكيزگى او را فزون سازد. و از امام صادق (ع) است كه ميان نوح و ابراهيم هزار سال بود و شريعت ابراهيم يكتاپرستى و اخلاص و ترك بتها بود و آن سرشتى است كه خدا مردم را بدان آفريده و آن حنيفه است كه بدان پيمان گرفته و اينكه جز خدا پرستيده نشود و چيزى شريك او نباشد فرمود: و فرمان داد بنماز و امر و نهى كرد، و مقررات ميراث را بدو حكم نداد، و در حنيفيه ختنه را برايش فزود و چيدن شارب و ستردن موى زير بغل و گرفتن ناخنها و ستردن موى زهار، و فرمانش داد بساختن خانه كعبه و حج و مناسك و همه اينها شرع او است. و از آن حضرتست (ع) كه خدا عز و جل بابراهيم (ع) فرمود: پاك باش و او سبيل خود را گرفت باز فرمود: پاك باش و موى زير بغلش را كند و بار ديگرش فرمود: و ناخنهايش را گرفت بازش فرمود: پاك باش و زهارش را تراشيد و باز فرمودش پاك باش و ختنه كرد.

 

پ‏از كتاب فقيه است كه امام صادق (ع) فرمود: هر كه خواهد نوره كشد از آن برگيرد و بكنار بينى نهد و گويد: بار خدا رحم كن به سليمان بن داود كه ما را بنوره فرمان داد تا نوره او را نسوزاند ان شاء الله‏پ و روايت است كه هر كه نوره كشيده بنشيند بيم آنست كه فتق گيردپ از كتاب محاسن است از حكم بن عتيبه كه ديدم امام باقر (ع) حنا گرفت و بر ناخنهايش نهاد و فرمود: اى حكم در باره اين چه گوئى؟ گفتم چه توانم گفت و شما آن را بكار بستيد و همانا نزد ما جوانها اين كار كنند فرمود: اى حكم نوره ناخنها را بمانند ناخن مرده‏ها كنند و باكى ندارد كه آنها را دگرگون كرد.پ رسول خدا (ص) فرمود: هر كه نوره كشد و با حنا خضاب بندد خدايش از سه چيز در امان دارد: خوره و پيسى و گوشت ريزى تا بار ديگر نوره كشى،پ و على (ع) فرمود: سزاوار است از نوره كشيدن در روز چهارشنبه پرهيز شود كه نحس مستمر است و در روزهاى ديگر روا باشدپ و روايت است كه در روز جمعه پيسى آورد.پ و از امام رضا (ع) است كه هر كه روز جمعه نوره كشد و پيسى باو رسد جز خود را ملامت نكند.پ و امام صادق (ع) فرمود: حنا در پى نوره امان است از خوره و پيسى،پ و از روضه است كه رسول خدا (ص) فرمود: پنج خصلت برص آورند نوره كشيدن روز جمعه و چهارشنبه، و وضوء و عسل با آبى كه بخورشيد داغ شده، و خوردن در حال جنابت، و گائيدن زن در حال حيض، و خوردن روى سيرى،پ و از امام رضا (ع) كه مو را در افكنيد از خود كه زيبائى آورد.پ و از كتاب محاسن كه روايت است هر كه نوره كشد و از سر تا پا بخود حنا مالد خدا از او فقر را ببرد. و از كتاب لباس است كه امام صادق را در حمام نوره كشيدند و چون به زهار ميرسيد به نوره‏كش ميفرمود دور شو و خودش آنجا را نوره مى‏ماليد و از آن حضرتست (ع) كه ميرفت و همان زير بغل را تنها نوره ميكشيد چون نياز داشت و بيرون مى‏آمد. و از آن حضرتست كه بسا يكى از وابستگانش بهمه تنش نوره ميكشيد. ارقط از آن حضرت آورده كه نزدش رفتم براى كارى و او در حمام نوره ميكشيد و نيازم را گفتم و فرمود نوره نمى‏كشى؟ گفتم: ديروز كشيدم فرمود: بكش كه پاكيزگى است، و از على (ع) است كه چون نوره كشيدى و زهار را بدست خود كشيدى. از ليث مرادى كه پرسيدم از امام صادق (ع) جنب نوره كشد؟ فرمود: عيب ندارد. از امام رضا (ع) كه چهار تا از اخلاق پيغمبرانند، خوشبو شدن، و نظافت با تيغ دلاكى‏

 

 

و ستردن موى تن با نوره، و پر جماع كردن.پ 15- نوادر راوندى: تا رسول خدا (ص) كه مبادا كسى از شما دراز دارد موى سبيل يا زهار يا زير بغل خود را كه لانه شيطان شوند و هر كه ايمان بخدا و روز جزاء دارد واننهد موى زهار را بيش از چهل روز.